Ustroj

Hrvatske vode su organizirane po teritorijalnom i funkcionalnom principu.

Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama utemeljene Zakonom o vodama, čiji je pravni status: pravna osoba sui generis na koju se podredno primjenjuju propisi koji vrijede za ustanove. Tijelo upravljanja je Upravno vijeće, a voditelj poslovanja je generalni direktor.

Ustrojstvo Hrvatskih voda dijelimo na dvije osnovne cjeline: direkciju i vodnogospodarske odjele – VGO-i.  Direkcija je podijeljena na Sektore, Službe i Zavod za vodno gospodarstvo te  jedinice  i  glavni vodnogospodarski laboratorij te  glavni centar obrane od poplava, a istima upravljaju dva zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda. Sektori su: Sektor razvitka, Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda, Sektor korištenja voda, Sektor zaštite voda, Sektor planiranja i tehničke kontrole, Sektor financija, sektor pravnih i kadrovskih poslova,Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU-a, Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata. Službe u sastavu direkcije su: samostalna Služba za unutarnju reviziju, središnja Služba za javnu nabavu, središnja Služba za vodne naknade, središnja Služba za javno vodno dobro te Služba logistike. U sastavu direkcije nalaze se i jedinice za: provedbu nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, za provedbu nacionalnih vodnogospodarskih projekata, za provedbu projekata zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima te Jedinica za provedbu projekata zaštite od štetnog djelovanja voda koji se financiraju putem zajmova CEB-a i sredstava EU fondova.

Teritorijalne jedinice u upravljanju vodama su  šest VGO-i i VGI-i (vodnogospodarski odjeli u čijem sastavu su vodnogospodarske ispostave. VGO-a na području RH: VGO za srednju i donju Savu, VGO za gornju Savu, VGO za Muru i gornju Dravu, VGO za Dunav i donju Dravu, VGO za slivove sjevernog Jadrana i VGO za slivove južnog Jadrana.

Ustroj Hrvatske vode

/sites/default/files/heroimages/onama.png