Oglas - Potpuno izvlaštenje nekretnina radi zahvata u prostoru "rekonstrukcija desnog savskog nasipa između naselja Martinska Ves i Ljubljanica na području Općine Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji"

Sukladno članku 32. Zakona o izvlaštenju i utvrđivanju naknade (Narodne novine br. 74/14) Hrvatske vode, Zagreb, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2017. god., pristupaju rekonstrukciji desnog nasipa rijeke Save na katastarskim česticama u katastarskoj općini Martinska Ves.

Cjeloviti tekst Oglasa možete preuzeti u prilogu.