Odgovori na najčešća pitanja

I Opći podaci u obrascima A1, B1 i B2

1. Da li se u polja „N“ i „E“ mogu upisati Gauss-Krugerove koordinate?

U polja se unose samo koordinate u službenoj projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM. Tražene koordinate HTRS96/TM svakog ispusta odnosno kontrolnog okna moguće je očitati na Internet pregledniku Geoportal Hrvatskih voda upisom sljedeće WEB adrese: https://preglednik.voda.hr/ Pomicanjem miša preko karte, u donjem dijelu sučelja prikazuju se koordinate trenutnog položaja pokazivača miša. Desnim klikom miša na kartu, prikazuju se i dodatne informacije vezane uz odabrani položaj. Oznake i koordinate pojedinih građevina o moraju biti istovjetne u svim dostavljenim obrascima.

2. Tko je obavezan dostavljati popunjene obrasce? Da li je potrebno dostavljati ispunjene obrasce i za pojedinačne uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES?

Svi obveznici dozvola za ispuštanje otpadnih voda dužni su dostaviti ispunjene obrasce kako je propisano u dozvoli za ispuštanje otpadnih voda. Osobe koje nisu dužne imati dozvolu za ispuštanje otpadnih voda, nisu u obvezi dostavljati obrasce.

II Obrazac A1

1. Koliko puta godišnje se dostavlja Obrazac A 1 očevidnika o količinama ispuštenih otpadnih voda?

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) podaci o količini ispuštene otpadne vode dostavljaju se Hrvatskim vodama dvaput godišnje na Obrascu A1, koji treba sadržavati polugodišnje podatke o količinama unesenim za sve prethodne mjesece u godini na određenom ispustu.

2. Kako se izračunava količina oborinske onečišćene vode u Obrascu A 1 i gdje se mogu naći podaci o mjesečnim količinama oborinama?

Količine onečišćenih oborinskih voda s gravitirajućih površina ispusta mogu se izračunati kao umnožak površine, količine oborina i koeficijenta otjecanja (iz priložene tablice), vodeći računa o mjernim jedinicama. Za podatke o mjesečnim i/ili godišnjim oborinama potrebno je koristiti raspoložive podatke DHMZ-a s najbližih kišomjernih postaja.

Tablica 1

3. Što su „Procjedne vode“?

Procjedna voda je otpadna voda s odlagališta otpada, koja se procijedila kroz slojeve odloženog otpada i pri tome primila u sebe velike količine onečišćujućih tvari iz otpada te prikupljena i ispuštena putem ispusta otpadnih voda u prijemnik.

4. Što su „Strane infiltrirane vode“?

Strane infiltrirane vode su vode infiltrirane u sustav odvodnje. Ako je na ispustu ugrađen mjerač protoka, količina tih voda je razlika između ukupno izmjerene količine ispuštene otpadne vode i količine vode određene za ostale vrste otpadnih voda.

5. Može li se količina otpadne vode iz mješovitog sustava javne odvodnje upisivati samo pod ukupnu količinu u Obrascu A 1, budući da u tablici nema posebnog stupca za mješovite komunalne otpadne vode? Ako je sustav javne odvodnje mješoviti, pod koju vrstu otpadnih voda u Obrascu A1 treba svrstati otpadnu vodu koja se ispušta iz sustava?

U slučaju mješovitog sustava javne odvodnje ukupnu količinu ispuštene otpadne vode (izmjerenu, odnosno procijenjenu) potrebno je raspodijeliti po pojedinim vrstama otpadnih voda navedenim u obrascima, s obzirom na kategorije korisnika sustava:

  • količinu sanitarnih otpadnih voda procijenjenu s obzirom na broj stanovnika priključenih na sustav prikupljanja i odvodnje pripadnog sliva ispusta i specifičnu količinu otpadne vode po stanovniku, određenu na temelju specifične potrošnje vode po stanovniku određenoj prema isporučenoj količini vode na tom području, umanjene za koeficijent,
  • količinu tehnoloških otpadnih voda na temelju izmjerene količine tehnoloških otpadnih voda ispuštene u sustav javne odvodnje, odnosno procijenjene temeljem ukupne količine isporučene vode i zahvaćene vode iz vlastitog vodozahvata na lokaciji onečišćivača te umanjene za tehnološki gubitak,
  • količinu rashladnih otpadnih voda na temelju izmjerene količine rashladnih otpadnih voda ispuštene u sustav javne odvodnje, odnosno procijenjene temeljem ukupne količine isporučene vode i zahvaćene vode iz vlastitog vodozahvata na lokaciji onečišćivača korištene u procesu hlađenja te umanjene za gubitak,
  • količinu oborinskih onečišćenih voda s gravitirajućih površina ispusta procijenjenu na temelju slivne površine, količine oborina i koeficijenta otjecanja (uz pomoć priložene tablice, odnosno na temelju provedenih detaljnijih analiza). Za podatke o mjesečnim i/ili godišnjim oborinama potrebno je koristiti raspoložive podatke DHMZ-a s najbližih kišomjernih postaja,
  • količinu stranih voda infiltriranih u sustav javne odvodnje potrebno je upisati u stupac naziva „Strane infiltrirane vode“.

Tablica 2

6. Kako u Obrascu A1 odrediti količine tehnoloških, sanitarnih i rashladnih otpadnih voda, ako nema mjerača protoka otpadnih voda ili ako se sve otpadne vode s lokacije onečišćivača ispuštaju putem jednog ispusta na kojem je ugrađen mjerač protoka?

Od ukupne količine isporučene vode i zahvaćene vode iz vlastitog vodozahvata potrebno je izvršiti raspodjelu ukupne količine prema navedenim vrstama na način da se:

  • sanitarne otpadne vode procjene s obzirom na broj zaposlenih djelatnika na lokaciji i specifičnu potrošnju po djelatniku, uključivo i korištene količine vode za popratne aktivnosti (npr. potrebna količina vode u centralnoj kuhinji i sl.),
  • tehnološke otpadne vode procjene s obzirom na specifičnost tehnološkog procesa, uvažavajući gubitke,
  • rashladne otpadne vode procjene s obzirom na specifičnost tehnološkog procesa, uvažavajući gubitke. U slučaju kada je opskrba rashladnom vodom iz vlastitog vodozahvata iz kojeg se voda ne koristi za druge potrebe, količina rashladne otpadne vode utvrđuje se na osnovu izmjerenih podataka o zahvaćanju vode, uvažavajući gubitke u procesu hlađenja.
    Ako sustav odvodnje na lokaciji onečišćivača prikuplja uz gore navedene otpadne vode i oborinske vode, količina onečišćenih oborinskih voda s gravitirajućih površina ispusta izračunava se kao umnožak površine, količine oborina i koeficijenta otjecanja (u skladu s odgovorom uz pitanje II 5).

7. Kako se upisuju gubici vode u procesu proizvodnje u Obrascu A 1?

Za umanjenje količine ispuštene otpadne vode koristi se fiksni tehnološki gubitak izražen u postocima za pojedine tipove industrije u prilogu Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda, ako na ispustu nema kontinuiranog mjerenja protoka otpadne vode. Gubici vode u procesu proizvodnje ne iskazuju se zasebno u obrascima, već se upisuje količina ispuštene otpadne vode.

8. Da li se gnojnica i gnojovka s farmi smatraju otpadnom vodom?

U skladu s odredbama II. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/17) gnojnica i gnojovka s farmi primjenjuju se na poljoprivrednim površinama. Gnojnicu i gnojovku nije dopušteno ispuštati putem ispusta u vodni okoliš kao otpadnu vodu.

III Obrasci B1 i B2

1. Koja je razlika između kompozitnog i trenutačnog uzorkovanja otpadnih voda?

Trenutačno uzorkovanje je jednokratno uzimanje uzorka otpadne vode. Kompozitno uzorkovanje je uzorkovanje otpadne vode pri kojem se uzima više uzoraka otpadnih voda svakih sat vremena, za vrijeme trajanja radnog procesa i ispuštanja otpadnih voda, razmjerno protoku. Način i učestalost uzorkovanja određena je dozvolom za ispuštanje otpadnih voda.

2. Ukoliko na ispustu na lokaciji nema mjerača protoka, treba li u Obrascu B1 popuniti podatke o protoku otpadnih voda u trenutku uzorkovanja i načinu utvrđivanja protoka otpadnih voda?

Obrazac B1 treba sadržavati podatke o protoku otpadnih voda izmjeren u trenutku uzorkovanja otpadnih voda i način utvrđivanja protoka ispuštenih otpadnih voda u trenutku uzorkovanja.

3. Kako u Obrascu B1 popuniti rubriku o trajanju ispuštanja otpadnih voda (sat/dan) ako se tehnološke otpadne vode ispuštaju šaržno?

U obrascu B1 unosi se podatak o trajanju ispuštanja tehnoloških otpadnih voda (sat/dan) ispustom u prijemnik, bez obzira na način ispuštanja. Kod šaržnog ispuštanja unosi se podatak o trajanju ispuštanja tehnoloških otpadnih voda koji je umnožak broja ispuštenih šarži u toku dana i prosječnog vremena ispuštanja šarže (izraženo u satima).
U polje „Protok otpadnih voda" u trenutku uzorkovanja (l/s) kod šaržnog ispuštanja unosi se podatak o izmjerenom protoku za vrijeme ispuštanja šarže.

4. Da li se mogu dodavati novi i brisati postojeći redci u obrascima?

Za dodavanje novih redaka Excel prikazuje prozor za dodavanje redaka sa uputom „Molimo unesite proizvoljni broj redaka koji želite dodati:“. Nakon što se unese željeni broj redaka, treba potvrditi dodavanje pri čemu Excel dodaje upisani broj redaka.

Za brisanje redaka Excel prikazuje prozor za brisanje redaka sa uputom „Molimo unesite redni broj pokazatelja. Za brisanje više od jednog pokazatelja unesite redne brojeve pokazatelja, odvojene zarezima (npr. 12, 15, 16):“. Nakon što unesete jedan redni broj pokazatelja ili više rednih brojeva pokazatelja, odvojene zarezima i potvrdite brisanje redaka, Excel briše retke.

IV Obrazac C

1. Tko je obveznik dostave Obrasca C i za koje kemikalije?

Obveznici dostave podataka u Obrascu C su sve pravne i fizičke osobe koje proizvode i/ili uvoze/unose kemikalije (proizvođači i uvoznici) te iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske, a koje nakon uporabe mogu dospjeti u vode. Pravne i fizičke osobe koje kao distributeri kupuju kemikalije od uvoznika ili od proizvođača te ih stavljaju na tržište, nisu u obvezi dostave podataka kroz Obrazac C.

U Obrascu C, u stupcu 3 „Namjena kemikalije“ nalazi se šifrarnik kemikalija (sredstava), koji se mogu navesti u obrascu.

2. Koje podatke treba navesti u Obrascu C u stupcu 5 „Količina kemikalije – Uvoz“, a koje u stupcu 7 „Količina kemikalije stavljene na tržište RH“?

U Obrascu C u stupcu 5 „Količina kemikalije - Uvoz“ potrebno je navesti količine unesenih kemikalija iz država članica Europske unije i kemikalija uvezenih iz država izvan Europske unije od strane obveznika dostave obrasca, bez uključivanja količina kemikalija koje su kupljene od druge tvrtke koja je izvršila uvoz ili unos kemikalija.
U stupcu 7 „Količina kemikalije stavljene na tržište RH“ navode se podaci o prodanoj količini kemikalija u prethodnoj godini, bez obzira kada su iste uvezene/unesene ili proizvedene, bez uključivanja količina kemikalija koje su kupljene od drugih proizvođača te tvrtki koje su izvršile uvoz ili unos kemikalija.

3. Koje podatke treba navesti u Obrascu C u stupcima 13-17 „Rješenje nadležnog tijela državne uprave o registraciji kemikalije tj. o odobrenju za stavljanje na tržište“?

Stupce 13-17 u Obrascu C potrebno je popuniti ako za kemikaliju, koja nakon uporabe dospijeva u vode, postoji izdan akt kojim se dopušta proizvodnja, uvoz i stavljanje na tržište. U protivnom nije potrebno popunjavati navedene stupce.