Časopis Hrvatske vode

/sites/default/files/heroimages/casopisi.png

O časopisu

Časopis HRVATSKE VODE je interdisciplinarni časopis kojemu je osnovna zadaća informiranje stručne i znanstvene javnosti o najnovijim dostignućima na području gospodarenja vodama kroz mnogobrojne znanstvene i stručne članke, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne prikaze te druge obavijesti o svim disciplinama koje se bave vodama. Osim tehničkog i ekološkog aspekta, časopis obuhvaća i sociološku i ekonomsku problematiku vodnog gospodarstva, pokrivajući na taj način sve faze planiranja i gospodarenja vodnim resursima. Shodno tome, dobrodošao je doprinos znanstvenika i stručnjaka s područja hidrologije, geologije, geografije, meteorologije, pedologije, biologije, sociologije te svih drugih relevantnih struka i specijalnosti.

 • Časopis objavljuje recenzirane i nerecenzirane članke, a recenzirani se članci uvrštavaju u sljedeće kategorije:
 • Izvorni (originalni) znanstveni članak,
 • Prethodno priopćenje,
 • Pregledni članak,
 • Izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa,
 • Stručni članak.

Detaljnije informacije o kategorizaciji te pripremi članaka dane su u uputama za autore.

 

The Journal HRVATSKE VODE is an interdisciplinary journal with the main goal of informing the professional and scientific public about the latest achievements in water management by means of publishing scientific and professional papers, information on scientific gatherings, technical papers and reviews as well as other information on all water resources related disciplines. Apart from technical and ecological aspects, the journal includes social and economic issues of water management and covers all phases in planning and managing water resources. Hence, the contributions from scientists and professionals with background in hydrology, geology, geography, meteorology, pedology, biology, sociology and all other relevant disciplines are welcome.

 • Both reviewed and non-reviewed papers are published. Reviewed papers are categorized as follows:
 • Original scientific paper,
 • Preliminary report,
 • Review paper,
 • Conference paper,
 • Professional paper.

 
Detailed information on categorization and publishing are given in the guidelines for authors.

Brojevi

Godina / volume 29 (2021)

Ožujak 2021.
Broj / label: 115
Lipanj 2021.
Broj / label: 116
29 (2021)
Broj / label: 117

Godina / volume 28 (2020)

Prosinac 2020.
Broj / label: 114
Rujan 2020.
Broj / label: 113
Lipanj 2020.
Broj / label: 112
Ožujak 2020.
Broj / label: 111

Godina / volume 27 (2019)

Prosinac 2019.
Broj / label: 110
Lipanj 2019.
Broj / label: 108

Godina / volume 26 (2018)

Rujan 2018.
Broj / label: 105
Lipanj 2018.
Broj / label: 104
Rujan 2018.
Broj / label: 106
Ožujak 2018.
Broj / label: 103

Godina / volume 25 (2017)

Prosinac 2017.
Broj / label: 102
Rujan 2017.
Broj / label: 101
Ožujak 2017.
Broj / label: 99

Uredništvo časopisa

Glavni urednik • Editor-in-Chief

Prof.dr.sc. Josip Marušić
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Croatian Academy of Engineering


Zamjenica glavnog urednika • Deputy Editor-in-Chief

Dr.sc. Bojana Horvat
Hrvatske vode, Zavod za vodno gospodarstvo, Zagreb
Hrvatske vode, Water Management Institute, Zagreb


Članovi • Members
 
Branka Beović
Zagreb
RUBRIKE: povijest vodnog gospodarstva; prikaz knjiga i publikacija
COLUMNS: hystory of water management; books and publications overview

Dr.sc. Danko Biondić
Hrvatske vode, Zagreb
RUBRIKA: međunarodna suradnja
COLUMN: international cooperation

Dr.sc. Danko Holjević
Hrvatske vode, Zagreb
RUBRIKA: zaštita od štetnog djelovanja voda
COLUMN: protection of adverse effects of water

Prof.dr.sc. Barbara Karleuša
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka
RUBRIKA: hidroenergetika i velike brane
COLUMN: hydropower and large dams

Prof.dr.sc. Davor Malus
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb
RUBRIKA: zaštita voda
COLUMN: water quality protection

Prof.dr.sc. Jure Margeta
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split
RUBRIKA: vodnogospodarski sustavi
COLUMN: water management systems

Prof. emeritus Darko Mayer
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb
RUBRIKA: hidrogeologija
COLUMN: hydrogeology

Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka
RUBRIKA: prostorno planiranje i vodno gospodarstvo
COLUMN: physical planning and water management

Prof.dr.sc. Josip Petraš
Zagreb
RUBRIKA: uređenje vodotoka
COLUMN: regulation of watercourses