Izgradnja retencije Ogulin na Ogulinskoj Dobri pokraj Turkovića radi zaštite od poplava grada Ogulina

Postupak procjene utjecaja na okoliš je završen, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 02. siječnja 2007. izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš, Klasa: UP/I-351-03/07-02/54, Ur.br.: 531-08-1-1-2-6-08-11.

U Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/15-08/145 od 03. rujna 2015. stoji da zahvat neće imati značajan učinak na prirodu te stoga ne treba provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš te Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu budući da je izvršena izmjena dijela tehničkog rješenja.