Elektronički oglasnik javne nabave

Svi pokrenuti postupci javne nabave naručitelja Hrvatske vode objavljeni su u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Za pregled pokrenutih postupaka javne nabave dovoljno je u jednostavnu tražilicu upisati u polje naručitelj: Hrvatske vode, i pokrenuti pretragu.

“Sukladno članku 4.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj Hrvatske vode objavio je Plan nabave (i sve njegove kasnije promjene) u standardiziranom obliku u EOJN RH.

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj Hrvatske vode ustrojio je i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png