28.07.2016
Dovršen cjeloviti hidrološko-hidraulički model za sliv rijeke Save do granice s Republikom Srbijom

S obzirom na pojavu sve češćih i sve štetnijih poplavnih događaja koji ugrožavaju stanovništvo, gospodarske aktivnosti, kulturnu i ekološku baštinu Republike Hrvatske, Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) su 2014. godine započeli s intenzivnim razvojem sustava za prognoziranje poplava u Republici Hrvatskoj.

U razdoblju od rujna 2014. do rujna 2015. godine proveden je zajednički projekt Hrvatskih voda i DHMZ-a „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava“, kojim je uspostavljen prvi moderni operativni sustav za prognoziranje poplava u Republici Hrvatskoj za područje slivova Save i Kupe od granice s Republikom Slovenijom do Siska. Ovaj sustav, koji se koristi na dnevnoj bazi, ali se i dalje provjerava i dotjeruje, do daljnjeg će se koristiti za interne potrebe Hrvatskih voda i DHMZ-a, ali ne i za informiranje i uzbunjivanje javnosti.

U prosincu 2015. godine ugovoren je sljedeći zajednički projekt Hrvatskih voda i DHMZ-a „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“, kojim će se uspostaviti cjeloviti operativni sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj, uz preliminarne modele kojima se prognoziraju dotoci desnoobalnih pritoka rijeke Save, uključujući međudržavnu rijeku Unu i pritoke sa teritorija Bosne i Hercegovine (Vrbas, Ukrina, Bosna, Tinja i dr.).

S obzirom na nužnost suradnje nadležnih institucija iz Hrvatske i BiH vezano na desnoobalne pritoke rijeke Save, na sastanku Potpovjerenstva/Potkomisije za sliv Crnog mora održanom u Sarajevu 07.07.2015. godine usvojeni su zaključci vezani na prognoziranje poplava te temeljem ovih zaključaka uspostavljena direktna suradnja nadležnih institucija iz Hrvatske i BiH (za Republiku Hrvatsku: Hrvatske vode i DHMZ; za BiH: Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVPS), Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ), Javna Ustanova Vode Srpske (JUVS) i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ)). U proteklom razdoblju održani su sastanci predstavnika ovih institucija, na kojima je potvrđena nužnost što bržeg uspostavljanja sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save i spremnost svih institucija na suradnju u svrhu ispunjenja ovog cilja.

U sklopu provedbe projekta „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“, kojeg Hrvatske vode u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ) provode s konzorcijem PRONING DHI d.o.o. – DHI, dovršen je cjeloviti hidrološko-hidraulički model za sliv rijeke Save do granice s Republikom Srbijom, koji će se do kraja 2016. godine ugraditi u budući operativni prognostički sustav.

Povodom dovršenja cjelovitog hidrološko-hidrauličkog modela za sliv rijeke Save do granice s Republikom Srbijom u Hrvatskim vodama je organizirano predstavljanje istog s uključenim institucijama Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Svrha ove prezentacije je rasprava i potvrđivanje ovog modela za potrebe daljnjeg razvoja sustava za prognoziranje poplava u Hrvatskoj, kao i razvoja zajedničkog sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save koji će provoditi Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (u daljnjem tekstu: ISRBC) kroz međunarodni projekt „Uspostavljanje sustava za prognoziranje poplava i rano uzbunjivanje na slivu rijeke Save“ (u daljnjem tekstu: WBIF projekt) , financiranog od strane Western Balkan Investment Framework (WBIF) za potrebe BiH, Republike Srbije i Republike Crne Gore, kao direktnih korisnica, te Republike Slovenije i Republike Hrvatske, kao indirektnih korisnica.

S obzirom na potrebu za koordinacijom svih relevantnih institucija iz Hrvatske i BiH, kao i koordinacijom sa ISRBC u kontekstu WBIF projekta, nastavno na predstavljanje održan je  sastanak na temu koordinacije daljnjih aktivnosti na razvoju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj i BiH te ugradnje ovog modela u zajednički sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save kroz WBIF projekt. Predstavnici svih uključenih institucija su iskazali podršku započetim aktivnostima, kako pojedinačnim tako i zajedničkim, bilo na bilateralnoj razini ili na međunarodnoj razini. Kroz ove aktivnosti postići će se smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Save unapređenjem sustava za prognoziranje poplava, kao i kvalitetnija i učinkovitija suradnja u razmjeni podataka i iskustava te primjeni najboljih praksi.