Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Kamensko

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Kamensko za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu zahvata gradnje prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima, ''Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe'', mjera 3.