2. izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ OBAVIJEST (28. prosinca 2022.)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje drugu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 16.12.2021. na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/) .

Uzevši u obzir uočene potrebe, izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:

produljenje roka provedbe Poziva gdje se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31. prosinca 2023. ili  do iskorištenja sredstava, s obzirom na to da sva sredstva ovog Poziva nisu iskorištena, djelom i zbog kašnjenja u dobivanju okolišne dokumentacije,

dodatno su pojašnjene procedure za one projekte koji imaju građevinsku dozvolu ishođenu nakon 4. prosinca 2020. u kontekstu provođenja OPUO/PUO procedura,

dodana je napomena koja definira u kojoj valuti je potrebno iskazivati iznose.

U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.

Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Ovim Pozivom dodjeljivati će se bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu: NPOO) za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske.

Isto tako, potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:

  • Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
  • Revitalizacija slatkovodnih sustava

U 100%-tnom udjelu iz MOO.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31. prosinca 2023., i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.

Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/) .

Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu.