IPA 2007 - 2013

Projekti sufinancirani kroz IPA program pripadaju Prioritetnoj osi 2 »Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama« Operativnog programa »Zaštita okoliša«.

Svi projekti prošli su proces odabira u okviru Operativnog programa »Zaštita okoliša« i usklađeni su s kriterijima odabira navedenima u Operativnom programu te uključeni u priložen indikativni popis velikih projekata u OP-u.

Ovi projekti pridonose strateškim ciljevima Strategije upravljanja vodama koju je Hrvatski sabor usvojio 15. srpnja 2008. (NN 91/08), poput povećanja razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, unapređivanja kakvoće vode i povećavanja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe. Pored toga, pridonose i usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a vezanom uz Okvirnu direktivu o vodama i Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.