Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Dokumenti

Publikacije

Projekti obrane od poplava

Pravila i procedure za EU sufinancirane projekte

Brošura "Hrvatske vode – projekti sufinancirani iz EU fondova"

Komunikacijska strategija OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

Informiranje, komunikacija i vidljivost - Upute za korisnike sredstava za razdoblje 2014. - 2020.

EU institucionalni okvir

Opća uredba br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.02.2013.

EFRR Uredba br. 1301/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17.12.2013.

ESF Uredba 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.

KF Uredba - br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.

HR institucionalni okvir

Zakon o uspostavi insitucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka OP "Konkurentnost i kohezija" (NN 143/14)

Priprema projekata

Postupci javne nabave

Provedba projekata