Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Jastrebarsko

O PROJEKTU

Projekt obuhvaća grad Jastrebarsko, te 12 prigradskih naselja. Odluka o financiranju projekta Jastrebarsko iz fondova Europske unije donesena je 5. rujna 2017. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Rekonstrukcija i optimizacija postojećeg sustava odvodnje (kroz izgradnju 2 retencijska bazena, 2 kišna preljeva, 2 crpne stanice te rekonstrukciju 2,7 km kanala),
 • izgradnja sustava odvodnje u naseljima bez izgrađenog sustava odvodnje (mreža duljine 44,3 km, 13 crpnih stanica sa pripadnih 1290 m tlačnih cjevovoda)
 • izgradnja UPOV-a Jastrebarsko III. stupnja pročišćavanja s kapacitetom 14965 ES
 • izgradnja dodatnih 560 m3 vodospremnog volumena (3 vodospreme)
 • nabava opreme za održavanje sustava odvodnje
 • usluge upravljanja projektom, nadzora, informiranja i promidžbe

Ciljevi projekta:

 • izgradnjom dodatnog kapaciteta vodosprema osigurat će se dostatne količine vode u periodima vršnog opterećenja.
 • izgradnjom novih kolektora odvodnje, te crpnih stanica povećati će se priključenost na sustav odvodnje na 97% (4000 novih korisnika).
 • izgradnjom retencijskih bazena i kišnih preljeva, te rekonstrukcijom starih oštećenih kolektora riješiti će se problem nedovoljne zaštite recipijenta preljevnih voda.
 • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije (izgradnjom UPOV-a III stupnja)
VRIJEDNOST PROJEKTA:
135.413.711 Kn
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2020.
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (70.22%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.78%)
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (HV) (36.67%)
  • Isporučitelj vodnih usluga (26.66%)
VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 135.413.711 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 97.836.673 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 37.577.038 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 169.267.139 kuna.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi na području grada Jastrebarskog, te 12 prigradskih naselja

STATUS PROJEKTA

U tijeku.