Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

17.09.2019.

Odabir cijevnog materijala

Postupanje Hrvatskih voda - Sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata i Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU (PT2) temelji se na Odluci Upravnog vijeća od 14.2.2018. godine (Klasa: 003-06/18-01/0000001, Ur.broj: 374-1-10-18-6, u daljem tekstu Odluka) i važećoj zakonskoj regulativi iz područja gradnje i područja javne nabave.

Citira se tekst Odluke:

Izbor cijevnog materijala

Cijevni materijal se nabavlja u skladu s odabirom iz glavnog projekta, a ako se radovi izvode po starijem glavnom projektu koji nema odgovarajuću tehno-ekonomsku analizu cijevnog materijala, sektorski naručitelj je dužan pribaviti tehno-ekonomsku analizu cijevnog materijala i u postupak javne nabave ući s odgovarajućom vrstom cijevnog materijala uz uvjet da postoji više proizvođača navedenog cijevnog materijala i da se ne specificiraju karakteristike koje bi upućivale na nekog određenog proizvođača.

Dokumentacija o nabavi – tehničke specifikacije:

 • Cijevni materijal treba specificirati u skladu sa izrađenom projektnom dokumentacijom za koju je ishođena građevinska dozvola,
 • Ukoliko je cijevni materijal sukladno projektnoj dokumentaciji obuhvaćenih istom normom (kao što je slučaj za punostijeni pvc, pehd, pp ili strukturirani pvc, pehd, pp), može se dozvoliti nuđenje svih materijala obuhvaćenih pod zajedničkom normom,
 • Primjenu pojedinog materijala u projektu (a samim tim i u dokumentaciji za nabavu) treba dokazati elaboratom tehničko-tehnološkog rješenja (kolokvijalno tehno-ekonomskom analizom) kroz glavni projekt, čija je izrada definirana važećim Zakonom o gradnji u članku 69. Ako to nije napravljeno u svakom pojedinom projektu onda treba izraditi tehno-ekonomsku analizu za cijeli sustav i tako dokazati pravilan odabir cijevnog materijala,
 • Navedeno je sadržano u preporukama Upravnog vijeća Hrvatskih voda te u uputama o izradi tehno-ekonomske analize odabira cijevnog materijala (dostava moguća na zahtjev) koja predlaže višekriterijalnu analizu procjene uz ekonomske, tehničke i okolišne kriterije više materijala koji se razmatraju u sustavima vodoopskrbe i odvodnje,
 • Kao primjer navodimo izgradnju kanalizacijskog sustava za EU projekt Rijeka, gdje je izrađena tehno-ekonomska analiza potvrdila odabir različitih cijevnih materijala koji su projektirani u izrađenim glavnim projektima,
 • U predmetnom postupku nabave su bile izjavljene dvije žalbe vezane za odabir cijevnog materijala, i DKOM je obje odbio (http://pdf.dkom.hr/19093.pdf i http://pdf.dkom.hr/18708.pdf),
 • Žalitelji su također izjavljivali brojne žalbe u postupcima nabave za izgradnju sustava za EU projekte Mursko Središće i Donja Dubrava i sve su odbijene (na stranicama DKOM-a),
 • Specificiranje više vrsta cijevnog materijala, odabir kojeg je potvrđen tehno-ekonomskom analizom, može biti predmetom financijskih korekcija ukoliko su dodatno specificirani neki parametri koji bi upućivali na samo jednog određenog proizvođača ili samo jedan određeni tip cijevi (dodatni parametri izvan norme: kemijski sastav cijevi, obloge i premaza, debljina zaštitnih slojeva i premaza, dužina cijevi…),
 • Bitno je postupkom nabave osigurati tržišno nadmetanje kroz mogućnost nediskriminiranog natjecanja svih izvođača, proizvođača i proizvoda prisutnih na tržištu,
 • Uz sve norme i standarde navedene u dokumentaciji o nabavi potrebno je navesti da vrijede i jednakovrijedne norme i standardi koje su možda izdale neke druge ustanove za normizaciju, a čija jednakovrijednost se može i mora dokazati (paragraf već stoji u svim dokumentacijama za nabavu, naveden je točno prema uputi iz UT-a i SAFU-a).

  „Hrvatske vode su putem Tehničke pomoći, u suradnji s Sveučilištem u Zagrebu, Građevinskim fakultetom, Zavod za hidrotehniku, izradile Projektni zadatak za izradu Tehno-ekonomske analize odabira cijevnog materijala u vodoopskrbi i sustavima javne odvodnje koji će poslužiti predložak izrađivačima tehničko-tehnološkog elaborata /tehno-ekonomske analize. Navedeni predložak biti će u primjeni putem novog programa pripreme EU projekata kolokvijalnog naziva „Pipeline3“ nakon što Program bude odobren od strane nadležnih tijela Upravljačke strukture. Isti je u cijelosti usklađen sa preporukama Upravnog vijeća Hrvatskih voda koje se odnose na odabir cijevnog materijala u EU projektima.

  Za eventualno dodatne upite molimo kontakt isključivo putem elektroničke pošte eupriprema@voda.hr .“

 

-->