Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

19.11.2014.

Održan 3. sastanak Odbora za praćenje OPZO 2007. – 2013.

ZAGREB – Treći sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa Zaštita okoliša 2007.- 2013. održan je 19. studenog 2014. godine u Zagrebu. Sastankom je predsjedao g. Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, a sudjelovali su predstavnici Europske komisije, članovi Odbora za praćenje OPZO-a i korisnici projekata.

Na sastanku su predstavnici MZOIP-a, FZOEU-a i Hrvatskih voda prezentirali napredak u provedbi projekata iz sektora gospodarenja otpadom, upravljanja vodama i tehničke pomoći. U sektoru otpada u 2015. godini predviđeno je otvaranje Županijskih centara za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun. U sektoru upravljanja vodama u provedbi je devet infrastrukturnih projekata, od kojih su za projekt u Slavonskom Brodu završeni radovi i ishođene sve uporabne dozvole. Sudionicima sastanka prezentiran je financijski napredak OPZO 2007.-2013., te su predstavljene provedene aktivnosti informiranja i vidljivosti za Operativni program i pojedinačne projekte. Ujedno su korisnici, koji su u sklopu projekata proveli aktivnosti promidžbe, naglasili važnost pravovremenog upoznavanja javnosti s koristima koje donose projekti.

Na kraju sastanka, a vezano uz novo programsko razdoblje EU fondova 2014.-2020., sudionici su informirani da je nakon usvajanja Partnerskog sporazuma krajem listopada 2014. godine, sljedeći korak podnošenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na odobrenje Europskoj komisiji.

-->