Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

OiO

O PROJEKTU

„OPREMANJE I OSPOSOBLJAVANJE INTERVENCIJSKIH POSTROJBI DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTIU I SPAŠAVANJE“

Procjena rizika od katastrofa Republike Hrvatske koja je donesena 2015.g. definirala je tri najznačajnija rizika od katastrofa: poplave, potresi i požari otvorenog tipa. Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) provela je analizu vlastitih kapaciteta te je ustanovljena potreba za jačanjem istih, a u svrhu odgovarajućeg odgovora na moguće katastrofe.

Potrebno je osigurati i odgovarajuće ljudske kapacitete kako bi se adekvatno odgovorilo na moguće prijetnje od katastrofa te je iz tog razloga nužno stvoriti bazu pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (DIP CZ) koji su potpuno osposobljeni i opremljeni i koji kao takvi mogu biti angažirani u situacijama katastrofa.

SVRHA PROJEKTA

Svrha ovog projekta je provesti osposobljavanje i opremanje pričuvnika DIP CZ-a (tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje iz vode i tim za logističku podršku) i vatrogasaca Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP) te opremanje centara DIP CZ-a (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split) i DVIP-a (Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik). Paralelno uz provedbu projekta kao dodatna aktivnost DUZS-a uspostaviti će se jasan pravni okvir za angažman pričuvnika DIP CZ-a te provoditi aktivnosti usmjerene na motiviranje javnosti, poslodavaca i udruga koje djeluju u području zaštite od katastrofa na suradnju s DUZS-om i angažman u aktivnostima zaštite od katastrofa.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa. Projekt time izravno doprinosi ostvarenju Specifičnog cilja 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama koji ima za svrhu razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa kroz jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta te podizanje svijesti, educiranja i opremanja spasilačkih timova.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Priprema projektne prijave i prateće dokumentacije
  • Marketinške aktivnosti za jačanje svijesti o sustavu civilne zaštite u RH
  • Osposobljavanje Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi i pričuvnika civilne zaštite
  • Opremanje intervencijskih postrojbi
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Kroz osposobljavanja pričuvnika i vatrogasaca predviđena projektom osigurat će se dostatan broj potpuno osposobljenih pripadnika intervencijskih postrojbi koji će u slučajevima katastrofa moći biti odmah angažirani. Pričuvnici i vatrogasci koji prođu osposobljavanja predviđena projektom nastavit će s daljnjim obukama po završetku projekta koje DUZS redovno organizira sukladno važećim pravilnicima po kojima je obvezan djelovati.

Oprema, vozila i plovila koju će DUZS nabaviti za centre DIP-CZ-a, DVIP-a i Učilišta bit će korištena za potrebe osposobljavanja i intervencija i nakon završetka projekta te će se osigurati viša razina spremnosti na katastrofe svih osam centara (četiri centra DIP-CZ-a i četiri centra DVIP-a).

Aktivnosti za jačanje svijesti javnosti rezultirat će informiranošću znatnog broja ljudi o procesima i uvjetima uključivanja u intervencijske postrojbe DUZS-a u svojstvu pričuvnika. Projektom će se postići viša razina opće svijesti o radu pričuvnika.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 65.308.146 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 55.511.924 kune bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 9.796.222 kune pokriven nacionalnim sredstvima (Državna uprava za zaštitu i spašavanje). Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 65.308.146 kuna.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
65.308.146 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2020.
  • Udio EU financiranja (85.00%)
  • Udio nacionalnog financiranja (15.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Republika Hrvatska

STATUS PROJEKTA

U tijeku.