Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Poplave

O PROJEKTU

„PRIPREMA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA“

Svrha ovog projekta je priprema projekata kojima će se provesti građevinske i negrađevinske mjere upravljanja rizicima od poplava kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Provedbom ovog Projekta definirati će se i mjere za preventivno upravljanje rizicima od poplava (infrastrukturne odnosno građevinske mjere). Procjenjuje se da će se provedbom tih mjera postići ciljani rezultat smanjenja područja koje je podložno potencijalno značajnim rizicima od poplava s 30.000 km2 na 27.000 km2. Bez provedbe ovog Projekta, postizanje ovog cilja ne bi bilo moguće.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • izrada studijske dokumentacije na razini riječnih slivova za 12 slivova sa značajnim rizicima od poplava
  • izrada studijske dokumentacije za rijeku Savu u Republici Hrvatskoj (za dionice „Donje Save“, od granice sa Republikom Srbijom do ušća Trnave kod Nove Gradiške, i „Gornje i srednje Save“, od ušća Trnave do granice s Republikom Slovenijom)
  • izrada studijske dokumentacije za projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Hrvatskoj („VEPAR“ – Vodno Ekološko Praćenje i Analiza Rezultata)

Kroz izradu ove studijske dokumentacije određuju se optimalne mjere upravljanja rizicima od poplava i utvrđuje njihova društveno-ekonomska opravdanost kroz analize koristi i troškova.

CILJEVI PROJEKTA:

Projekt će doprinijeti i glavnom rezultatu specifičnog cilja 5b1 koji se odnosi na smanjenje na najmanju moguću mjeru šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima i druge opasnosti putem rješavanja određenih prioritetnih rizika.

Ova studijska dokumentacija je neophodna za daljnju pripremu i provedbu projekata koji će se financirati kroz OPKK i/ili buduće EU programe i/ili kroz druga sredstva financiranja.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 38.099.375 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 32.384.469 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 5.714.906 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
38.099.375 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2017. - 2018.
  • EU udio financiranja (85.00%)
  • Nacionalni udio financiranja (15.00%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Republika Hrvatska

STATUS PROJEKTA

U tijeku.