Hrvatske vode
 

Dubrovačko-neretvanska županija izdaja je Rješenje da ne treba provoditi postupak PUO, Klasa: UP/I-351-01/09-01/04, Ur.br.: 2117/1-23/1-10-10-14-13-20 od 07. siječnja 2010.

Ministarstvo kulture izdalo je Potvrdu da zahvat neće imati značajan učinak na ekološku mrežu, Klasa: 612-07/09-01/634, Ur.br.: 532-08-02-02/1-09-4 dana 29. rujna 2009.