Međunarodni projekti

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Projekt SeCure koji se nalazi u klasteru „Prilagodba klimatskim promjenama" nastavak je projekta MoST čiji je cilj bio praćenje prodora morske vode u priobalnim vodonosnicima i testiranje pilot projekata za ublažavanje prodora slane vode u pilot područjima Italije i Hrvatske (dolina rijeke Neretve).

19.10.2022.

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” je jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa. Zbog ratnih djelovanja veliki dio šuma i šumskog zemljišta na projektnom području i dalje je onečišćen minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima koja sprječavaju pristup, te sustavno i dugoročno upravljanje ovim prostorom
Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine.

07.10.2022.

Glavni cilj projekta je smanjenje okolišnih rizika povezanih sa slučajnim onečišćenjem voda i poplavama, posebno onih s potencijalnim prekograničnim utjecajem. To će se omogućiti poboljšanom suradnjom ključnih aktera i zajednički razvijenim operativnim sustavom za aktiviranje protokola upravljanja nesrećama u slivu rijeke Save.

28.07.2022.

Projekt je usmjeren na rješavanje zajedničkih izazova Hrvatske i Slovenije u području odgovora na prirodne hazarde (potresi, poplave, klimatske promjene) koji utječu na tzv. kritičnu infrastrukturu (nasipi za obranu od poplava, mostovi, prometna infrastruktura, hidroelektrane).

28.07.2022.

Projekt „DAREFFORT - Jačanje suradnje na području prognoziranja poplava na Dunavskom slivu“ omogućuje učinkovitiju zaštitu od poplava kroz razmjenu podataka u stvarnom vremenu među 12 država dunavskoga sliva

24.06.2022.

Projektom je obuhvaćeno poplavno-inundacijsko područje rijeke Mure na mađarsko-hrvatskoj dionici rijeke Mure koje je od zajedničkog interesa, a ukupne duljine 48 km

22.01.2022.

Projekt pod nazivom „Adaptation to Saltwater Intrusion in Sea Level Rise Scenarios, ASTERIS“ („Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora“) se provodi u sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020)

17.07.2019.

U sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020) odabran je projekt (tip projekta Standard) pod nazivom „Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima“

08.07.2019.