Hrvatske vode
 

Plan upravljanja vodnim područjima

Plan upravljanja vodnim područjima je planski dokument koji se donosi za razdoblje od 6 godina, nakon čega se mijenja i dopunjuje za razdoblje od narednih 6 godina. Donosi ga Vlada Republike Hrvatske i objavljuje se u »Narodnim novinama«, i za svako vodno područje zasebno obuhvaća:

 1. opis prirodnih značajki i stanja voda
 2. popis ciljeva kakvoće za površinske vode, uključivo i priobalne vode, vode teritorijalnoga mora i podzemne vode, uključujući i zaštićena područja, te rokove za postizanje tih ciljeva
 3. sažeti prikaz donesenih programa mjera za postizanje ciljeva kakvoće voda, uključujući i načine postizanja ciljeva tim mjerama, uključujući osnovne mjere i dopunske mjere
 4. utvrđivanje sredstava potrebnih za provedbu programa mjera iz ovoga Plana
 5. pravila primjene pojedinih sastavnica Plana
 6. registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove i sektore
 7. izvješće koje sadrži opis aktivnosti i rezultata sudjelovanja javnosti u pripremi Plana
 8. popis nadležnih institucija za primjenu Plana na vodnom području
 9. oznaku kontaktnih mjesta na kojima se može steći uvid, odnosno dobiti prateća dokumentacija i informacije koje se odnose na izradu, preispitivanje, izmjene i dopune Plana, detalji o kontrolnim mjerama donesenim za točkaste izvore onečišćenja i za sve druge identificirane negativne utjecaje na stanje vodnih tijela na vodnom području i sadašnji rezultati monitoringa

Svaki novi, dopunjeni ili promijenjeni Plan mora sadržavati:

 1. sažetak svih promjena i dopuna Plana od dana njegovog stupanja na snagu
 2. ocjenu stupnja postizanja ciljeva
 3. sažetak mjera koje su bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje nisu bile provedene s razlozima zašto nisu bile provedene
 4. sažetak dopunskih mjera koje nisu bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje su bile izvedene za postizanje ciljeva
Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2013. - 2015.

Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2013. - 2015.

Dodatak I - Analiza značajki vodnog područja rijeke Dunav

Dodatak II - Analiza značajki jadranskog vodnog područja

Dodatak III - Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti - sažetak

Strateška studija o utjecaju Plana upravljanja vodnim područjima na okoliš za razdoblje 2013. - 2015. - sažetak

Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. koji sadrži i Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016. - 2021.

Registar dokumentacije

Okvirni plan izrade Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja poplavnim rizicima za razdoblje 2016. - 2021.

Pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. i Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Tablica primjedbi - javna rasprava

Tablica primjedbi - prekogranične konzultacije

Mišljenje tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode o provedenom postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.

Netehnički sažetak Strateške studije utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.

 

Podzakonski akti

Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13)

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 82/13)

Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (NN 48/14)

 

Upravljanje vodnim područjima i upravljanje rizicima od poplave