Hrvatske vode
 

Geoportal

Geoportal Hrvatskih voda je interaktivni web preglednik prostornih podataka. Omogućava interaktivnu prezentaciju i analizu prostornih podataka na karti, podijeljenih u tematske podskupine iz različitih područja djelatnosti Hrvatskih voda.

Prikazani podaci informativnog su karaktera. Za sve dodatne informacije potrebno je kontaktirati službenike za informiranje Hrvatskih voda putem mrežne stranice Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Jednostavna vizualizacija, mogućnost atributnog i prostornog pretraživanja, mogućnost preklapanja podataka iz različitih tematskih podskupina, prikaza podataka iz vanjskih izvora (WMS, KML), standardiziranog ispisa prema definiranim predlošcima, mogućnost usporedbe podataka, označavanje objekata u prostoru i izvoz ucrtanih objekata u KML datoteku, samo su neke od niza mogućnosti Geoportala.

Upute za korištenje mogu se pronaći na poveznici Korisnički priručnik

Sva pitanja i komentare vezano uz sadržaj i funkcionalnost Geoportala slati na email adresu preglednik@voda.hr

 

Registar aglomeracija

Preglednik Registra aglomeracija prikazuje raspored i obuhvat aglomeracija preliminarno utvrđenih 2010. godine u okviru Revidiranog Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva, uz naknadne korekcije obuhvata nastalih prvenstveno zbog izgradnje građevina sustava javne odvodnje u pojedinim aglomeracijama. Obuhvati preliminarno utvrđenih aglomeracija prikazani su informativno, bez većih detalja, primjereno programskoj razini. Prostorni obuhvat aglomeracija i njihova opterećenja prilagođavaju se u procesu preciznijeg planiranja na osnovu detaljnijih analiza koje se provode tijekom izrade pojedinačnih studija izvedivosti, a revidiraju se svake dvije godine. Izvor podataka o opterećenjima aglomeracija su nadležni isporučitelji vodnih usluga.

Preglednik Registra aglomeracija prikazuje raspored i obuhvat aglomeracija preliminarno utvrđenih 2010. godine u okviru Revidiranog Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva, uz naknadne korekcije obuhvata nastalih prvenstveno zbog izgradnje građevina sustava javne odvodnje u pojedinim aglomeracijama. Obuhvati preliminarno utvrđenih aglomeracija prikazani su informativno, bez većih detalja, primjereno programskoj razini. Prostorni obuhvat aglomeracija i njihova opterećenja prilagođavaju se u procesu preciznijeg planiranja na osnovu detaljnijih analiza koje se provode tijekom izrade pojedinačnih studija izvedivosti, a revidiraju se svake dvije godine. Izvor podataka o opterećenjima aglomeracija su nadležni isporučitelji vodnih usluga.


Podaci o aglomeracijama opterećenja većeg od 2.000 ES sadržani su i u izvješćima o stanju provedbe i o programima provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i dostavljaju se Europskoj komisiji u okviru redovnog procesa izvješćivanja o napretku provedbe Direktive svake dvije godine.


Tema Registar aglomeracija sadrži i prostorni prikaz osjetljivih područja i područja njihovih slivova prema Odluci o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, broj 81/10 i 141/15).

 

Registar aglomeracija na Geoportalu

 

 

 

 

 

 

 

 

Registar zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i posebnih propisa.

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i posebnih propisa.


Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode obuhvaćaju:


A - područja zaštite vode namijenjene ljudskoj potrošnji (zaštićena područja površinskih voda, zaštićena područja podzemnih voda, zone sanitarne zaštite izvorišta, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju),


B - područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama (područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba, područja voda pogodnih za život i rast školjkaša),


C - područja za kupanje i rekreaciju (na kopnenim površinskim vodama - kupališta, na moru - morske plaže),


D - područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate (eutrofna područja, sliv osjetljivog područja, područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla),


E - područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite sukladno Zakonu o vodama i/ili propisima o zaštiti prirode (ekološka mreža Natura 2000, zaštićene prirodne vrijednosti, zaštićena područja prirode),


F - područja loše izmjene voda priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na ispuštanje komunalnih otpadnih voda.
Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izradile su Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda, te ga redovito obnavljaju i dopunjavaju sukladno Zakonom propisanoj proceduri.

 

RZP

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodna procjena rizika od poplava

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju verificirane prethodne procjene poplavnih rizika identificirana su ona područja na kojima postoje značajni rizici od poplava, odnosno određena su tzv. područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Tu su uključena sva područja za koja je prethodnom procjenom ocijenjen vrlo veliki, veliki i umjereni prethodni rizik od poplava. Analiza je provedena na razini obuhvata naselja (izvor: Državna geodetska uprava) kao najmanje administrativne jedinice. Podaci o položaju su dani u hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju verificirane prethodne procjene poplavnih rizika identificirana su ona područja na kojima postoje značajni rizici od poplava, odnosno određena su tzv. područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Tu su uključena sva područja za koja je prethodnom procjenom ocijenjen vrlo veliki, veliki i umjereni prethodni rizik od poplava. Analiza je provedena na razini obuhvata naselja (izvor: Državna geodetska uprava) kao najmanje administrativne jedinice. Podaci o položaju su dani u hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).


Ova tema sadrži podatke o Prethodnoj procjeni rizika od poplava izrađenoj 2011. godine.


Više informacijama na poveznici:  https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2013

PPZRP

 

 

 

 

 

 

 

 

Opasnosti od poplava

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija. Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana.

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija. Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana.


Jedinstvene poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora plavljenja (riječne, bujične i poplave mora). Dubine vode za jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela terena Državne geodetske uprave. Za izradu karata opasnosti od poplava korištene su i topografske podloge Državne geodetske uprave, hidrometeorološke podloge Državnog hidrometeorološkog zavoda i mareografske podloge Hrvatskog hidrografskog instituta.

Više informacijama na poveznici:  https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2014

Karte opasnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizici od poplava

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode dužne su izraditi karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja poplavnih scenarija. Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana.

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode dužne su izraditi karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja poplavnih scenarija. Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana.


Karte su izrađene u mjerilu 1:25000. Glavni izvori podataka za izradu karata rizika od poplava su: popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, Statistički ljetopis 2013. godine, CORINE Land Cover 2006 (digitalna baza podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova i namjeni korištenja zemljišta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu), prostorni planovi gradova i općina, registri zaštićenih područja, okoliša, prirodnih i kulturnih dobara te druge službene baze prostornih podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskih voda i drugih institucija.

 

Više informacijama na poveznici:  https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2014

Karte rizika