Hrvatske vode
 

Lokacijska dozvola izdana je 2009. godine, te nije trebalo provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.