Hrvatske vode
 

Međimurska županija donijela je Rješenje da ne treba provoditi postupak Procjene utjecaja na okoliš niti Glavne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu, Klasa: UP/I-351-03/13-03/1, Ur.br.: 2109/1-09/3-13/SG-09 dana 03. listopada 2013.