Hrvatske vode
 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš, Klasa: UP/I-351-03/07-02/21, Ur.br.: 531-08-3-1-1-06-07-7, od 13. srpnja 2007.