Hrvatske vode
 

Nastavak radova na uređenju rijeke Vuke u Vukovaru

Uz poštivanje svih propisanih zaštitnih mjera zbog pandemije COVIDA-19, početkom travnja nastavljeni su radovi na 2. fazi uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala.

 

Radovi 1. i 2. faze uređenja rijeke Vuke vrijedni su ukupno 17.097.049,26 kn, a započeli su tijekom 2018. godine i do sada je izvedeno nešto više od trećine predviđenih radova u ukupnoj vrijednosti od 5.475.378,50 kn. Radovi se odvijaju u specifičnim okolnostima jer s jedne strane izvođenje radova isključivo ovisi o vodostajima Dunava koji su ovom trenutku povoljni, dok je s druge strane dinamiku radova značajno usporio i pronalazak većeg broja neeksplodiranih granata u koritu rijeke Vuke. Uz financijsku potporu Fonda za razvoj grada Vukovara, s obzirom na izuzetno i za ovo doba godine neuobičajeno niske vodostaje Dunava, krajem travnja također se očekuje početak radova na deminiranju korita Vuke u centru Vukovara.

 

U okviru ovog projekta, od posebne važnosti je i realizacija 1. faze - izgradnja gumene pregrade rijeke Vuke, čijom se uspostavom ostvaruje upravljivost vodnog režima rijeke Vuke na području grada Vukovara. Izgradnjom pregrade osigurava se podizanje vodnog lica u koritu rijeke Vuke te poboljšava vodnost Radine bare, starog korita rijeke Vuke, ali i osigurava plavljenje područja Dudik koje predstavlja značajno mrjestilište. U slučaju porasta vodostaja Dunava iznad kote krune gumene pregrade, predviđeno je da se gumena pregrada ispušta, čime se ostvaruje izmjena vode, tj. dotok vode iz Dunava u Vuku. Gumenu pregradu moguće je ispuštati i u drugim situacijama, kada se za tim ukaže potreba.

 

Cjelokupni projekt uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala, uz već spomenute 1. i 2. fazu, uključuje još četiri zasebne faze: izgradnju spojnog kanala s propustom između rijeke Vuke i Radine Bare, izgradnju spojnog kanala s propustom između rijeke Vuke i Stare Vuke, rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke i rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke čiji su radovi također počeli.

 

Ovim projektom uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava te omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke Vuke, kako za malovodnih, tako i za velikovodnih razdoblja rijeke Dunav na području grada Vukovara. Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku duž cijelog poteza zahvata bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koje će uz krajobrazno uređenje stanovnicima grada Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje predmetnog prostora na nov i kvalitetniji način.  

Galerija

123