Hrvatske vode
 

Nastavlja se sanacija nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije

Hrvatske vode žurno saniraju najkritičnije lokacije nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije pa su tako nastavljeni radovi hitnih sanacija na lokacijama Galdovo (pristupni put u dužini 700 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 1.000 m, visina 3-4 metra), Palanjek (pristupni put u dužini 250 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 250 m, visina 3 metra), Stara Drenčina (sanacija postojećeg puta uz nasip u dužini 1.100 m i izgradnja novog pristupnog puta u dužini 1.400 m – izvedeno 1.100 m) i Krnjica (izgradnja pristupnog puta u dužini oko 2.500 m – izvedeno oko 1.650 m). Završena je sanacija pukotina na lokaciji most Brest dok na preostale dvije lokacije (lijevi savski nasip u Tišini Erdetskoj i Hrastelnici) oštećenja za sada ne zahtijevaju sanaciju, a u slučaju pogoršanja situacije lokacijama se može vrlo brzo i lako pristupiti i osigurati stabilnost nasipa.

U suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započela su i dodatna geofizička ispitivanja dionica nasipa georadarom, a koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li dodatna oštećenja nasipa.

Georadarom je snimljeno ukupno 3,5 kilometra dionica nasipa (1.000 metara na području Galdova i 2.500 metara na području Palanjka). Terenska ispitivanja georadarom na ugroženim lokacijama na području Sisačko-moslavačke županije nastavit će se i u narednim danima.

Podsjećamo, izvršena je kontrola stanja 140 km savskih nasipa i 30-ak km kupskih nasipa na području malog sliva Banovina te je također izvršen obilazak i svih dionica nasipa uz rijeke Sunju, Glinu, Petrinjčicu i Odru, kao i retencijski nasipi u Odranskom i Lonjskom polju. Sveukupno je izvršena kontrola preko 320 km nasipa na području malog sliva Banovina.

Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 122 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 8 kombinirki,  4 buldozera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 40 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 4 agregata za rasvjetu.

Do sada ugrađeni materijal: 27.300 m2 geotekstila, 15.100 m2 geomreže, 300 komada jumbo-vreća, 28.000 komada vreća punjenih pijeskom, 7.500 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 200 m3 lomljenog kamena, 780 kg najlona, 2.400 m box barijera.

Trenutno stanje i prognoza vodostaja

Vodostaj rijeke Kupe na vodomjernoj postaji Farkašić u posljednja 24 sata opao je za 31 centimetar. Vodostaj rijeke Kupe u 6 sati na vodomjernoj postaji Farkašić iznosio je +694 cm s tendencijom daljnjeg opadanja od 1-2 cm na sat.

S obzirom na povoljniju hidrološku situaciju zatvorena je ustava Prevlaka putem koje se dio visokih voda rijeke Save upuštao u retenciju Lonjsko polje.

Vodostaj rijeke Save u 6 sati na vodomjernoj postaji Crnac iznosio je +599 cm i još uvijek stagnira. Od sutra se očekuje značajnije opadanje vodostaja rijeke Save u Sisku od oko pola metra u jednom danu.

U idućih 10-ak dana očekuje se kontinuirano opadanje vodostaja rijeka Save i Kupe na sisačkom području.