Hrvatske vode
 

Projekti smanjenja rizika od katastrofa

Obilježen je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen očuvanju okoliša i sprečavanju rizika od prirodnih katastrofa. Ova inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa vidi kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Do 2009. godine kao dan smanjenja rizika obilježavala se druga srijeda u listopadu, a nakon 2009. godine usvojen je 11. listopada kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

 

Godišnje se dogode brojne elementarne nepogode s velikim posljedicama, ljudskim žrtvama i materijalnom štetom. U posljednje vrijeme pokazalo se da veći stupanj tehnološke razvijenosti znači i veću izloženost prirodnim katastrofama. Klima, vrijeme i vodni resursi mogu djelovati razarajuće na društveno-ekonomski razvoj i na dobrobit čovječanstva. Posljednjih godina dogodile su se ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke promjene kao npr. poplave, tropski cikloni i suše u svim dijelovima svijeta. Globalno gledajući broj hidrometeoroloških katastrofa se udvostručio. Širom svijeta suše i širenje pustinje ozbiljno prijete preživljavanju preko 1,2 milijardi ljudi.

 

Zbog izloženosti prijetnjama i posljedicama raznih opasnosti i kriznih situacija potrebno je i odgovarajuće djelovanje i unaprjeđenje sustava javne sigurnosti. To podrazumijeva suradnju svih operativnih snaga te integralno upravljanje sustavom i osiguranje učinkovite provedbe mjera. Smanjenju rizika od katasrofa doprinijet će i projekt SRUUK (Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama) koji se provodi u Hrvatskoj.

 

Projekt je ukupne vrijednosti 63 milijuna kuna od čega se iz bespovratnih EU sredstva osigurava 53,5 milijuna kuna, odnosno 85 %, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Razvojem sustava upravljanja u kriznim situacijama želi se postići jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta te podizanje svijesti, educiranjem i opremanjem spasilačkih timova.

 

Projekt će trajati do 2022. godine, a aktivnosti projekta odnose se na implementaciju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) kojim će se omogućiti: bolja spremnost svih operativnih snaga civilne zaštite za bržu i učinkovitiju reakciju kroz dostupnost podataka i alata donositeljima odluka ranog upozoravanja, kvalitetnijim pripremanjem timova operativnih snaga sustava civilne zaštite, ali i drugih sudionika sustava civilne zaštite i zaštite od katastrofa kojima će informacije iz SRUUKa biti od koristi. Projekt će se oslanjati na moderne tehnologije koje će također omogućiti i pravovremeno upozoravanje stanovništva na ugroženom prostoru o riziku kojem su izloženi i mogućnost dobivanja uputa o mjerama koje trebaju provesti što će rezultirati bržim odazivom i posljedično, većim stupnjem zaštite ugroženog stanovništva.

 

Više o SRUUK-u pročitajte u novom broju časopisa HRVATSKA VODOPRIVREDA: https://www.voda.hr/sites/default/files/casopis/hr_vodoprivreda_232_scr.pdf