Hrvatske vode
 

Upute za popunjavanje Obrazaca A 1, B 1 i B 2

Opći podaci u obrascima A 1, B 1 i B 2

U polje Naš broj onečišćivač upisuje broj akta koji interno dodjeljuje za svoje izlazne dokumente sukladno svom sustavu označavanja dokumenata.
U polje Naziv onečišćivača u očevidniku potrebno je navesti naziv tvrtke/obrta/osobe..., a u polje Naziv lokacije onečišćivača naziv određene lokacije za koju se dostavljaju podaci.
Kod popunjavanja obrazaca za ispuštanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje potrebno je:
- u polje Naziv onečišćivača navesti naziv isporučitelja vodne usluge,
- u polje Naziv lokacije onečišćivača navesti naziv aglomeracije,
- polja Adresa lokacije i RBDPS se ne popunjavaju.
U polje Adresa lokacije potrebno je navesti adresu lokacije za koju se dostavljaju podaci, ako je različita od adrese sjedišta.
MBPS (DZS) je matični broj poslovnog subjekta iz Državnog zavoda za statistiku.
RBDPS (DZS) je redni broj dijela poslovnog subjekta iz Državnog zavoda za statistiku, ako je isti dodijeljen za lokaciju.
Naziv ispusta je naziv ispusta onečišćivača, odnosno isporučitelja vodne usluge, a Oznaka ispusta podrazumijeva jedinstveni identifikacijski broj ispusta generiran u Informacijskom sustavu voda, koji će se dostaviti obveznicima naknadno uz posebnu obavijest.
Polje Vrsta mjernog okna bira se iz padajućeg izbornika, koji je različit ovisno o obrascu, a upute o popunjavanju istog nalaze se u dijelu upute Posebni podaci za svaki obrazac.
ID mjernog okna podrazumijeva jedinstveni identifikacijski broj mjernog okna generiran u Informacijskom sustavu voda, koji će se dostaviti obveznicima naknadno uz posebnu obavijest.

Posebni podaci
Obrazac A 1 – Očevidnik količina ispuštene otpadne vode

U polju Vrsta mjernog okna iz padajućeg izbornika bira se Ulaz-Količina ili Izlaz-Količina. Ulaz-Količina i Izlaz-Količina odnose se na mjerna okna na ulazu odnosno izlazu s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
U polje Način mjerenja potrebno je navesti način mjerenja na oknu, npr: bez automatskog mjerenja, automatsko mjerenje s lokalnim zapisom, automatsko mjerenje sa slanjem zapisa na daljinu ili sl.
U polje Vrsta mjernog uređaja treba navesti uređaj za mjerenje količine ispuštene otpadne vode, kao npr: mjerni preljev, Parshallov mjerač, Venturijev mjerač itd.
Način određivanja količina ispuštenih voda bira se iz padajućeg izbornika: onečišćivač-mjereno neposredno, onečišćivač-mjereno posredno, onečišćivač-izračunato ili onečišćivač-procijenjeno.
Ovjereni i potpisani ispis popunjenog obrasca A 1 s podacima o mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode dostavlja se za sve ispuste na lokaciji onečišćivača i to novi obrazac za svaki ispust i svako mjerno okno na ispustu. Obrasce je potrebno dostavljati dvaput godišnje (za prvih 6 mjeseci do 15. srpnja i za cijelu godinu do 15. siječnja slijedeće godine), a isti trebaju sadržavati podatke za sve prethodne mjesece u godini na određenom ispustu.

Obrasci B 1 – Očevidnik ispitivanja trenutačnih uzoraka i B 2 – Očevidnik ispitivanja kompozitnih uzoraka

U polju Vrsta mjernog okna iz padajućeg izbornika bira se Ulaz-Kakvoća ili Izlaz-Kakvoća. Ulaz-Kakvoća i Izlaz-Kakvoća odnose se na mjerna okna na ulazu odnosno izlazu s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja, Vremenski uvjeti prethodni dan i Način utvrđivanja protoka otpadnih voda u trenutku uzorkovanja biraju se iz padajućeg izbornika. U dijelu obrasca Rezultati ispitivanja otpadnih voda potrebno je upisati nazive svih pokazatelja i njihovih mjernih jedinica koji se ispituju prema tehnološkom procesu i/ili su utvrđeni vodopravnom dozvolom te u skladu s time povećati broj redaka obrasca.
Obrazac B 1 s podacima o ispitivanju trenutačnog uzorka, odnosno obrazac B 2 s podacima o ispitivanju kompozitnog uzorka, dostavlja se za sve ispuste i pripadajuća mjerna okna na lokaciji onečišćivača na kojima je propisano ispitivanje otpadnih voda i to novi obrazac za svaki ispust i svako mjerno okno na ispustu. Obrasce B 1 i B 2 potrebno je dostavljati u Hrvatske vode u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja.
Uz ovjerene i potpisane ispise popunjenih obrazaca B 1 i B 2, koji se dostavljaju poštom, obavezno se prilažu i originalna analitička izvješća ovlaštenih laboratorija.