Hrvatske vode
 

Započeli radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške

U Gunji je svečano obilježen početak radova na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici crpne stanice Konjuša - Topola. Početku radova su prisustvovali župan Vukovarsko - srijemske županije Božo Galić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, načelnici općina na čijem području se nalazi dionica radova te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora.

Vrijednost cijelog Projekta iznosi 369 milijuna kuna od čega su 314 milijuna kuna EU sredstva dok su nacionalni dio sufinanciranja u iznosu od 55,4 milijuna kuna izvorna sredstva Hrvatskih voda. Ukupna vrijednost ugovorenih radova na dionici Konjuša – Topola iznosi 55,9 milijuna kuna, a rok izvođenja radova je 20 mjeseci.

Projekt se financira putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Prioritetne osi 5 Klimatske promjene i upravljanje rizicima, Investicijskog prioriteta 5b Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, Specifičnog cilja 5b1 Poboljšanje nacionalnih sustava upravljanja u kriznim situacijama.

Projekt na dionici ukupne duljine 236,7 km, od Račinovaca do Nove Gradiške, predviđa hitne mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi dužine 21 km s plošnim drenovima i servisnim putovima. Od ukupno analiziranih 236,7 km dionica provedbom mjera na dionicama dužine 172,5 km postići će se ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa uslijed hidrauličkog sloma temeljnog tla te direktan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i učinkovitijeg održavanja nasipa.

Osnovni ciljevi Projekta su povećanje sigurnosti zaštite od poplava na dionici rijeke Save od Račinovaca do Nove Gradiške dodatnim ojačanjem temeljnog tla nasipa protiv hidrauličkog sloma te učinkovitija provedba mjera obrane od poplava, izgradnjom izdignutog servisnog puta iznad razine terena u zaobalju kojim će se omogućiti doprema materijalnih sredstava i ljudstva pri provedbi interventnih mjera obrane od poplava na cijeloj dionici projekta.

Galerija