Hrvatske vode
 

Javni poziv za iskazivanje interesa dostavom pisma namjere za preuzimanje prosušenog sedimenta uklonjenog s dna jezera Trakošćan

Tijekom 2019. i 2020. godine će Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama izvoditi radove održavanja Trakošćanskog jezera, predviđa se s dna jezera ukloniti nataloženi sediment (mulj).

Analizom sedimenta iz jezera utvrđeno je da  ne sadrži povećane koncentracije štetnih tvari te se kao takav može odložiti na poljoprivredne površine sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 09/2014), može se koristiti za poboljšanje tla, nasipavanje i niveliranje terena, humusiranje, proizvodnju komposta, za sanaciju terena nakon rudarske eksploatacije i sl.

Sediment će se deponirati na privremenu deponiju na lokaciji Trakošćan i biti će prosušen (zemljo vlažan) do stupnja koji omogućava utovar građevinskom mehanizacijom i prijevoz vozilima.

Procijenjena količina sedimenta za preuzimanje iznosi oko 100.000 m3 . Dinamika preuzimanja sedimenta će biti povezana sa napredovanjem vađenja sedimenta-mulja iz jezera tijekom 2019.-2020. god.

Preuzimatelj  o svom trošku vrši utovar i odvoz sa lokacije Trakošćan .

Pozivaju se fizičke i pravne osobe zainteresirane za materijal/sediment da iskažu interes za preuzimanje dijela ili ukupne količine materijala/sedimenta dostavom pisma namjere.

Pismo namjere s iskazom interesa mogu dostaviti  domaće i strane pravne i fizičke osobe, u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, najkasnije do 15. svibnja 2019. u 12:00 sati, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Hrvatske vode
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu
Međimurska 26b
42 0000 Varaždin

Pismo namjere  s iskazom interesa mogu zajednički podnijeti dvoje ili više zainteresiranih ponuditelja koji djeluju kao konzorcij (zajednica ponuditelja). U tom slučaju, za svakog ponuditelja iz skupine potrebno je priložiti  identifikacijske dokumente.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni  ponuditelj u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime i prezime te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba) , odnosno naziv tvrtke i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba), broj telefona ,e-mail adresu) te podatke o količini materijala /sedimenta za koji iskazuju interes.

Objava ovog poziva i/ili primitak pisma namjere s iskazom interesa ne stvara  bilo  kakvu obvezu Hrvatskih voda za sklapanje ugovora o  raspolaganju sedimenta, već isključivo sluzi za utvrđivanje interesa i ne obvezuje Hrvatske vode po bilo kojoj osnovi.

Kontakt informacije: Hrvatske vode , Vodnogospodarskog odjel za Muru i gornju Dravu , Međimurska 26b ,Varaždin, telefon: 042 407 000.