Izgradnja višenamjenske akumulacije Šumetlica na rijeci Šumetlica u svrhu zaštite od poplave i vodoopskrbe

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš, Klasa: UP/I-351-03/07-02/147, Ur.br.: 531-08-1-1-02-08-10, od 19. kolovoza 2008. Rješenje je dio lokacijske dozvole od 21. lipnja 2010.