04.04.2024
3,5 milijuna eura za uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge

U Zadru je potpisan ugovor „Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge I. faza“ vrijedan 3,5 milijuna eura, a potpisali su ga generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i u ime zajednice izvođača Jet-set d.o.o. i Vodoinstalacija d.o.o. Davor Jurjević.

Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge je projekt koji se planira u sklopu cjelokupnog podizanja stupnja obrane od poplave na području Grada Nina u svrhu čega je  izrađena studija obrane od poplava grada Nina i zaštite od velikih voda rijeke Miljašić jaruge. U skladu s mjerama obrane od poplave definiranih studijom, osim uređenja ušća planira se proširenje uzvodnog korita do stac. 4+220 gdje je predviđena izgradnja retencije za smanjivanje vodnog vala.

Projekt je predviđen u dvije faze od kojih I. faza predstavlja uređenje desne obale, a II. faza se odnosi na uređenje lijeve obale. Projektom je predviđeno širenje korita izgradnjom vertikalnih obala na lijevoj i desnoj obali te sekundarnih zaštitnih zidova na rubu inundacijskog područja čime bi se osigurao prihvat voda u inundaciju bez plavljenja okolnih površina. S obzirom na lokaciju projekta u urbanom području, inundacija se planira urediti kao šetnica s rampama za osobe smanjene pokretljivosti, a uz obalu se planira omogućiti pristan manjih brodica.

Projekt uređenja ušća Miljašić jaruge II. faza je u postupku ishođenja građevinske dozvole  a paralelno se rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Procijenjena vrijednost radova II. faze je 3,5 mil. eura.

Provedbom planiranih aktivnosti povećat će se funkcionalnost sustava obrane od poplava na području vodotoka Miljašić jaruge te posljedično umanjiti rizici od ugroze sigurnosti i zdravlja stanovništva, materijalnih, ekoloških i kulturnih dobara u širem koridoru vodotoka kao i urbanom dijelu grada Nina.