27.01.2021
Dovršena druga linija obrane za većinu oštećenih nasipa

Dovršeni su radovi hitnih intervencija na ukupno 6 od 7 najkritičnijih lokacija oštećenih nasipa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na sedmoj preostaloj lokaciji, lijevom savskom nasipu u Hrastelnici, situacija zahtijeva samo praćenje oštećenja, toj se dionici može brzo i lako pristupiti i u slučaju potrebe osigurati stabilnost nasipa. Pomoću box barijera izgrađene su druge linije obrane od poplava na lokacijama Galdovo u dužini od 740 metara, Palanjek u dužini od 250 metara, Krnjica u dužini od 530 metara, Stara Drenčnina u dužini od 580 metara, a kako bi se pristupilo navedenim oštećenim lokacijama, bila je potrebna prethodna izgradnja sveukupno 5,5 kilometara pristupnih puteva.

Nakon niza novih potresa slabijeg intenziteta, pojavile su se nove pukotine i odroni na nasipu retencije Lonjsko polje kod crpne stanice Mahovo te je jučer započela i hitna sanacija u dužini od cca 150 metara.

Nakon povlačenja visokih voda rijeke Kupe prošlog tjedna, uočeno je širenje pukotina i na vodnoj strani nožice lijevog kupskog nasipa na lokaciji oko 4 kilometra nizvodno od ranije utvrđenog oštećenja nasipa Stara Drenčina, a pojavile su se i pukotine na nožici sa zaobalne strane nasipa. Prati se razvoj situacije s oštećenjima te će se, u slučaju potrebe, pristupiti hitnoj sanaciji i na ovoj lokaciji nakon prolaska novog vodnog vala rijeke Kupe.

Također, utvrđene su i pukotine na nožici i po kruni istočnog nasipa bivšeg ribnjaka Letovanić u dužini cca 350 metara. Čep na potoku Obed je u funkciji i sprječava ulazak visokih kupskih voda u ribnjak te još uvijek nisu nužne hitne intervencije.

S nova tri oštećenja nasipa, broj kritičnih dionica nastalih uslijed potresa povećao se s početnih 7 na trenutnih 10, a u slučaju novih potresa nije isključena ni mogućnost pojave novih oštećenja. Sve dionice nasipa na području Sisačko-moslavačke županije zato se i dalje kontinuirano obilaze.

Trenutno stanje i prognoza vodostaja

Vodostaj rijeke Kupe na vodomjernoj postaji Farkašić jučer je dosegnuo +830 centimetara i trenutačno je u laganom opadanju, a vodostaj rijeke Save na vodomjernoj postaji Crnac dosegnuo je +632 centimetra i od tada je u stagnaciji odnosno laganom opadanju.