04.04.2024
Započeli radovi na Projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin

U Splitu na lokaciji vodosprema Visoka, svečano su otvoreni radova na optimalizaciji spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita koji su dio „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Miroslav Delić - direktor tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Ivica Puljak - gradonačelnik Grada Splita, Blaženko Boban - župan Splitsko-dalmatinske županije i Zoran Đuroković - generalni direktor Hrvatskih voda.

Ugovor o radovima je vrijedan 40,5 milijuna eura s PDV-om, a njegovom realizacijom postići će se veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih (kućanskih) otpadnih voda te će se time omogućiti prihvat i biološka obrada otpadnih voda sjevernog sliva Splita na UPOV-u Stupe. Nadalje, proširit će se i poboljšati postojeća kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te izvršiti sanacija postojeće kanalizacijske mreže na mjestima gdje su prethodno detektirana mjesta oštećenja ili propuštanja.

U sklopu izgradnje nove kanalizacijske mreže obuhvatit će se pojedina gradska područja na kojima danas ne postoji izgrađen kanalizacijski sustav kao što je to primjerice područje Kamena, kao i druga manja gradska područja ili ulice (na području Zvončaca, Kopilice, Mejaša, Žnjana, Pazdigrada, Duilova, kompleks brodogradilišta, itd.) bez izgrađene kanalizacijske mreže. U sklopu dogradnje sustava vodoopskrbe pored ostalog dogradit će se vodosprema Visoka 2 novom vodnom komorom od čak 15.500 m3 i time omogućiti autonomija vodoopskrbnog sustava grada Splita od min. 8 sati bez dovoda vode sa izvora rijeke Jadro.

Na sustavu odvodnje otpadnih voda izgradit će se 16,7 km kanalizacijske mreže, 9 crpnih stanica, 2,2 km  tlačnih cjevovoda, dva kišna preljeva, 7 retencijskih bazena te 2,2 km kabelske kanalizacije. Ujedno, sanirat će se  11,2 km kanalizacijske mreže metodama bez iskopa te napraviti priprema za izvedbu oko 400 kućnih priključaka. Na sustavu vodoopskrbe u sklopu ovog ugovora izgradit će se 2 km vodoopskrbnih cjevovoda.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237,8 milijuna eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188,4 milijuna eura, 129,4 milijuna eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49,4 milijuna eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.