Hrvatske vode
 

Očevidnici

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19) propisani su obrasci očevidnika na kojima su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe (JIVU) dužni voditi podatke o obračunu naknade za zaštitu voda. Podaci se trebaju voditi po vrstama obveznika: posebno za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (Prilog 2. Pravilnika), a posebno za domaćinstva (Prilog 3. Pravilnika). U obrasce se unose podaci za određenu godinu i to: osnovni podaci o osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost po potrošačkim mjestima odnosno skupno za domaćinstva po naseljima i kategorijama pruženih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, količini isporučene vode po mjesecima, visini naknade za 1 m3 ispuštene otpadne vode uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 (iskazano kroz izraz Txk2), iznos obračunate naknade na temelju iskazanih podataka o količini isporučene vode i primjeni vrijednosti izraza Txk2 te iznos naplaćene naknade obračunate za tu godinu što uključuje i ostvarene uplate tijekom siječnja (do trenutka izrade očevidnika) a za račune izdane za pružene usluge i u mjesecu prosincu (ne uključuje eventualno naplaćena dugovanja iz prethodnog razdoblja). U cilju utvrđivanja iznosa naknade, po obračunu za zaštitu voda, molimo da nam u popratnom dopisu, uz očevidnike o obračunu naknade za zaštitu voda, dostavite i informaciju o naplaćenim dugovanjima za naknadu za zaštitu voda iz prethodnog razdoblja.Digitalne verzije obrazaca iz Priloga 2. i 3. Pravilnika mogu se preuzeti na lokaciji: Obrasci očevidnika.

PODACI O NAKNADI ZA OSOBE KOJE OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST

Podaci o naknadi za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost prikazuju se poimence, po svakom pojedinom potrošačkom mjestu lokacije onečišćivača, razvrstano po naseljima na području JIVU-a, u dva dijela obrasca iz Priloga 2. Pravilnika. Za gospodarske subjekte kojima naknadu za zaštitu voda obračunavaju Hrvatske vode, podaci se za te osobe unose na zaključanom obrascu kako bi se isti mogli informatički prenijeti u Informacijski sustav voda (Obrazac ocevidnika NZV_gospodarstvo_obracun HV). U tom slučaju unose se svi podaci osim Txk2 (visina naknade za 1 m3 x korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ispuštaju u prirodni prijamnik) te iznosi obračunate i naplaćene naknade.

Za ostale osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i kojima naknadu za zaštitu voda obračunavaju isporučitelji vodnih usluga podaci se unose na otključanom obrascu iz Priloga 2 (Obrazac ocevidnika NZV_gospodarstvo_obracun JIVU), s tim da nije dozvoljeno mijenjati izgled obrasca izuzev dodavanja novih redaka. Obrasci se trebaju popunjavati na način da se obveznici razvrstaju i prikazuju po naseljima i po jedinicama lokalne samouprave.

PODACI O NAKNADI ZA DOMAĆINSTVA

Podaci o naknadi za domaćinstva iskazuju se skupno po naseljima i po kategorijama pruženih usluga odvodnje (domaćinstva bez usluge javne odvodnje/ domaćinstva na sustavu javne odvodnje bez pročišćavanja /domaćinstva na sustavu s pročišćavanjem po svakom UPOV-u).

Podaci o naseljima prema kojima je potrebno izvršiti razvrstavanje dostupni su na linku: http://hvode.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bf1e235883964c5f92b3c230bdd98a4d.

IZGLED OBRASCA

Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe dužni su popuniti obrasce očevidnika u zadanim Excel tablicama, u nepromijenjenoj formi. Prilikom unosa podataka u obrasce ne smije se mijenjati izgled i format obrasca, izuzev dodavanja potrebnih redaka. Ukoliko je obrazac zaključan, redovi se dodaju pomoću gumba Dodaj zapis, s tim da je potrebno upisati broj redova koji se želi dodati. Na isti način briše se potreban broj redova.  

DOSTAVA OBRAZACA

Popunjene obrasce treba dostaviti u Hrvatske vode u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ispis obrasca prilagođen je formatu A3. Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca potrebno je dostavljati u nadležne vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda (adresni podaci mogu se pronaći na linku: https://www.voda.hr/hr/vgo ) i u Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Podaci u obrascima koji se dostavljaju u obliku ispisa, moraju biti istovjetni podacima na očevidnicima dostavljenim u elektroničkom obliku.  

Prilikom dostave podataka u elektroničkom obliku, u predmetu poruke potrebno je navesti skraćeni naziv obrasca: „Očevidnici za NZV“ i naziv JIVU-a. Preporuča se da veličina privitaka nije veća od 8 MB.

 

Očevidnici iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16)

U Prilogu 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16) propisani su obrasci kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o: mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje na Obrascu A 1, obavljenom ispitivanju otpadnih voda (za trenutačni uzorak Obrazac B 1, a za kompozitni uzorak Obrazac B 2) te kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (Obrazac C).
Sve obrasce treba dostavljati u Hrvatske vode u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati i poštom u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda, a obrasca C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.
Za dodatna pojašnjenja vezano za popunjavanje obrazaca, kontakt osoba u Sektoru zaštite voda je Nihada Omerdić, dipl.inž., tel. (01) 6307 638, e-mail: nihada.omerdic@voda.hr .
Podaci u obrascima koji se u obliku ispisa dostavljaju u Hrvatske vode, moraju biti istovjetni podacima na očevidnicima dostavljenim u elektroničkom obliku.
Prilikom dostave podataka u elektroničkom obliku potrebno je navesti: naziv tvrtke i lokacije za koju se dostavlja obrazac, pripadajući Vodnogospodarski odjel (VGO RI, VGO ST, VGO OS, VGO VŽ, VGO SD Sava ili VGO G Sava), naziv obrasca - A 1, B 1..., vremensko razdoblje za koje se obrazac dostavlja - mjesec, tromjesječje, polugodište i sl. te godinu na koju se odnosi (na primjer: HEP d.d._TE Plomin._VGO RI_A1_112013). Predmet elektroničke poruke treba imenovati na isti način.
Obveznici dostave očevidnika dužni su popuniti obrasce očevidnika u zadanim Excel tablicama, u nepromijenjenoj formi. Obrasci i detaljne upute za popunjavanje pojedinog obrasca mogu se preuzeti na lokaciji Obrasci očevidnika.

Prilikom unosa podataka u obrasce ne smije se mijenjati izgled i format obrasca, izuzev dodavanja potrebnih redaka u obrascu B 1 i B 2 vezano za pokazatelje, odnosno u obrascu C vezano uz dodavanje više kemikalija.
Tražene koordinate HTRS96/TM svakog ispusta moguće je očitati na pregledniku na internet stranici Geoportal, na kojoj se prvo pozicionira pokazivač na mjesto ispuštanja otpadnih voda iz sustava odvodnje, a zatim se očitaju koordinate u donjem lijevom kutu ekrana preglednika. Oznake i koordinate pojedinih ispusta iz sustava odvodnje moraju biti istovjetne u svim dostavljenim obrascima.
Kako bi se ujednačio pristup te obveznicima olakšalo popunjavanje navedenih obrazaca, izdvojena su najčešća pitanja s odgovorima.

 

Korištenje voda

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih voda

Prilozi 1, 2, 3 i 4