Hrvatske vode
 

Očevidnici

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19) propisani su obrasci očevidnika na kojima su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe (JIVU) dužni voditi podatke o obračunu naknade za zaštitu voda. Podaci se trebaju voditi po vrstama obveznika: posebno za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (Prilog 2. Pravilnika), a posebno za domaćinstva (Prilog 3. Pravilnika). U obrasce se unose podaci za određenu godinu i to: osnovni podaci o osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost po potrošačkim mjestima odnosno skupno za domaćinstva po naseljima i kategorijama pruženih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, količini isporučene vode po mjesecima, visini naknade za 1 m3 ispuštene otpadne vode uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 (iskazano kroz izraz Txk2), iznos obračunate naknade na temelju iskazanih podataka o količini isporučene vode i primjeni vrijednosti izraza Txk2 te iznos naplaćene naknade obračunate za tu godinu što uključuje i ostvarene uplate tijekom siječnja (do trenutka izrade očevidnika) a za račune izdane za pružene usluge i u mjesecu prosincu (ne uključuje eventualno naplaćena dugovanja iz prethodnog razdoblja). U cilju utvrđivanja iznosa naknade, po obračunu za zaštitu voda, molimo da nam u popratnom dopisu, uz očevidnike o obračunu naknade za zaštitu voda, dostavite i informaciju o naplaćenim dugovanjima za naknadu za zaštitu voda iz prethodnog razdoblja.Digitalne verzije obrazaca iz Priloga 2. i 3. Pravilnika mogu se preuzeti na lokaciji: Obrasci očevidnika.

PODACI O NAKNADI ZA OSOBE KOJE OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST

Podaci o naknadi za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost prikazuju se poimence, po svakom pojedinom potrošačkom mjestu lokacije onečišćivača, razvrstano po naseljima na području JIVU-a, u dva dijela obrasca iz Priloga 2. Pravilnika. Za gospodarske subjekte kojima naknadu za zaštitu voda obračunavaju Hrvatske vode, podaci se za te osobe unose na zaključanom obrascu kako bi se isti mogli informatički prenijeti u Informacijski sustav voda (Obrazac ocevidnika NZV_gospodarstvo_obracun HV). U tom slučaju unose se svi podaci osim Txk2 (visina naknade za 1 m3 x korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ispuštaju u prirodni prijamnik) te iznosi obračunate i naplaćene naknade.

Za ostale osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i kojima naknadu za zaštitu voda obračunavaju isporučitelji vodnih usluga podaci se unose na otključanom obrascu iz Priloga 2 (Obrazac ocevidnika NZV_gospodarstvo_obracun JIVU), s tim da nije dozvoljeno mijenjati izgled obrasca izuzev dodavanja novih redaka. Obrasci se trebaju popunjavati na način da se obveznici razvrstaju i prikazuju po naseljima i po jedinicama lokalne samouprave.

PODACI O NAKNADI ZA DOMAĆINSTVA

Podaci o naknadi za domaćinstva iskazuju se skupno po naseljima i po kategorijama pruženih usluga odvodnje (domaćinstva bez usluge javne odvodnje/ domaćinstva na sustavu javne odvodnje bez pročišćavanja /domaćinstva na sustavu s pročišćavanjem po svakom UPOV-u).

Podaci o naseljima prema kojima je potrebno izvršiti razvrstavanje dostupni su na linku

IZGLED OBRASCA

Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe dužni su popuniti obrasce očevidnika u zadanim Excel tablicama, u nepromijenjenoj formi. Prilikom unosa podataka u obrasce ne smije se mijenjati izgled i format obrasca, izuzev dodavanja potrebnih redaka. Ukoliko je obrazac zaključan, redovi se dodaju pomoću gumba Dodaj zapis, s tim da je potrebno upisati broj redova koji se želi dodati. Na isti način briše se potreban broj redova.  

DOSTAVA OBRAZACA

Popunjene obrasce treba dostaviti u Hrvatske vode u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ispis obrasca prilagođen je formatu A3. Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca potrebno je dostavljati u nadležne vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda (adresni podaci mogu se pronaći na linku: https://www.voda.hr/hr/vgo ) i u Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Podaci u obrascima koji se dostavljaju u obliku ispisa, moraju biti istovjetni podacima na očevidnicima dostavljenim u elektroničkom obliku.  

Prilikom dostave podataka u elektroničkom obliku, u predmetu poruke potrebno je navesti skraćeni naziv obrasca: „Očevidnici za NZV“ i naziv JIVU-a. Preporuča se da veličina privitaka nije veća od 8 MB.

 

 

Očevidnici iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20)

U Prilogu 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20) propisani su obrasci očevidnika kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o:

  • količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje (na Obrascu A 1),
  • obavljenom uzorkovanju (gdje je to primjenjivo) i ispitivanju sastava otpadnih voda u roku mjesec dana od uzorkovanja (na Obrascu B 1 za trenutačni uzorak, a na Obrascu B 2 za kompozitni uzorak) te
  • kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (na Obrascu C).

Očevidnik o količinama otpadne vode potrebno je dostavljati za prvih 6 mjeseci do 31. srpnja, a za cijelu godinu do 31. siječnja slijedeće godine.
Uz očevidnik o obavljenom ispitivanju sastava otpadnih voda obavezno se dostavlja originalno analitičko izviješće ovlaštenih laboratorija. Ovi očevidnici dostavljeni nakon navedenog roka ili bez originalnog analitičkog izvješća, ne mogu se uzeti u obzir kao dokazi o ispunjenju obveza.
Digitalne verzije obrazaca iz Priloga 1.A Pravilnika mogu se ovdje preuzeti.

U srpnju 2021. godine je u obrascima B1 i B2 dopunjen izbornik pokazatelja (dodani su: trimetoprim, sulfametoksazol, memantin, torasemid, azitromicin-N-dezmetilazitromicin, varfarin, DL metionin, levotiroksin natrij hidrat, pimobendan i temperatura vode – bioreaktor, a pokazatelju γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) dopunjen je naziv koji sada glasi γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) – Lindan).

Način dostave očevidnika

Popunjeni obrasci dostavljaju se u Hrvatske vode u nepromijenjenoj formi, u Excel formatu, elektronički potpisani kako je uređeno posebnim propisom kojim se uređuje elektronički potpis, putem elektroničke pošte, na adresu: pisarnica@voda.hr.
Iznimno, ako obveznik dostave podataka nije u mogućnosti dostaviti elektronički potpisane obrasce, oni se mogu dostaviti u Excel formatu s potpisanim primjerkom od strane odgovorne osobe, putem elektroničke pošte, na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr.
Obveznici koji ne mogu dostaviti popunjene obrasce elektroničkom poštom, mogu putem ovlaštenog davatelja poštanske usluge dostaviti podatke na obrascima potpisanim od strane odgovorne osobe u odgovarajuću ustrojbenu jedinicu Hrvatskih voda. Obrasce A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda (podaci o adresama mogu se pronaći na poveznici: https://www.voda.hr/hr/vgo), a obrasca C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda.
Prilikom dostave očevidnika u elektroničkom poštom potrebno je navesti: naziv tvrtke, naziv lokacije za koju se dostavlja obrazac (osim za obrazac C), pripadajuća ustrojstvena jedinica Hrvatskih voda (VGO RI, VGO ST, VGO OS, VGO VŽ, VGO SD Sava ili VGO G Sava odnosno SZV (za obrazac C), naziv obrasca - A 1, B 1, B 2 ili C, vremensko razdoblje za koje se obrazac dostavlja - mjesec, tromjesečje, polugodište i sl., te godinu na koju se odnosi (na primjer: HEP d.d._TE Plomin._VGO RI_A1_122019). Predmet elektroničke poruke treba imenovati na isti način.

Upute za popunjavanje

Obveznici dostave očevidnika dužni su popuniti obrasce očevidnika u zadanim Excel tablicama, u nepromijenjenoj formi. Prilikom unosa podataka u obrasce ne smije se mijenjati izgled i format obrasca, izuzev dodavanja potrebnih redaka u obrascu B 1 i B 2 vezano za pokazatelje, odnosno u obrascu C vezano uz dodavanje više kemikalija. Obrasci i detaljne upute za popunjavanje pojedinog obrasca mogu se preuzeti na lokaciji Obrasci očevidnika. Kako bi se ujednačio pristup te obveznicima olakšalo popunjavanje navedenih obrazaca, izdvojena su najčešća pitanja s odgovorima. Za dodatna pojašnjenja vezano uz popunjavanje obrazaca, kontakt osoba u Sektoru zaštite voda je Nihada Omerdić, dipl.inž.kem.teh., tel. (01) 6307 638, e-mail: nihada.omerdic@voda.hr

 

Korištenje voda

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih voda

Prilozi 1, 2, 3 i 4