Hrvatske vode
 

Očevidnici

Očevidnici iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16)

U Prilogu 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16) propisani su obrasci kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o: mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje na Obrascu A 1, obavljenom ispitivanju otpadnih voda (za trenutačni uzorak Obrazac B 1, a za kompozitni uzorak Obrazac B 2) te kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (Obrazac C).
Sve obrasce treba dostavljati u Hrvatske vode u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati i poštom u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda, a obrasca C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.
Za dodatna pojašnjenja vezano za popunjavanje obrazaca, kontakt osoba u Sektoru zaštite voda je Nihada Omerdić, dipl.inž., tel. (01) 6307 638, e-mail: nihada.omerdic@voda.hr .
Podaci u obrascima koji se u obliku ispisa dostavljaju u Hrvatske vode, moraju biti istovjetni podacima na očevidnicima dostavljenim u elektroničkom obliku.
Prilikom dostave podataka u elektroničkom obliku potrebno je navesti: naziv tvrtke i lokacije za koju se dostavlja obrazac, pripadajući Vodnogospodarski odjel (VGO RI, VGO ST, VGO OS, VGO VŽ, VGO SD Sava ili VGO G Sava), naziv obrasca - A 1, B 1..., vremensko razdoblje za koje se obrazac dostavlja - mjesec, tromjesječje, polugodište i sl. te godinu na koju se odnosi (na primjer: HEP d.d._TE Plomin._VGO RI_A1_112013). Predmet elektroničke poruke treba imenovati na isti način.
Obveznici dostave očevidnika dužni su popuniti obrasce očevidnika u zadanim Excel tablicama, u nepromijenjenoj formi. Obrasci i detaljne upute za popunjavanje pojedinog obrasca mogu se preuzeti na lokaciji Obrasci očevidnika.

Prilikom unosa podataka u obrasce ne smije se mijenjati izgled i format obrasca, izuzev dodavanja potrebnih redaka u obrascu B 1 i B 2 vezano za pokazatelje, odnosno u obrascu C vezano uz dodavanje više kemikalija.
Tražene koordinate HTRS96/TM svakog ispusta moguće je očitati na pregledniku na internet stranici Geoportal, na kojoj se prvo pozicionira pokazivač na mjesto ispuštanja otpadnih voda iz sustava odvodnje, a zatim se očitaju koordinate u donjem lijevom kutu ekrana preglednika. Oznake i koordinate pojedinih ispusta iz sustava odvodnje moraju biti istovjetne u svim dostavljenim obrascima.
Kako bi se ujednačio pristup te obveznicima olakšalo popunjavanje navedenih obrazaca, izdvojena su najčešća pitanja s odgovorima.

 

Korištenje voda

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih voda

Prilozi 1, 2, 3 i 4