Oglas o ponudi vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično

Oglas o ponudi vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično  za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina – MJERA 8