Oglas - Potpuno izvlaštenje nekretnina radi rekonstrukcije desnog nasipa Save na katastarskim česticama na katastaraskoj općini Desno Željezno

Sukladno članku 32. Zakona o izvlaštenju i utvrđivanju naknade (Narodne novine br. 74/14) Hrvatske vode, Zagreb, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2016. god., pristupaju rekonstrukciji desnog nasipa rijeke Save na katastarskim česticama u katastarskoj općini Desno Željezo.

Cjeloviti tekst Oglasa možete preuzeti u prilogu.

Dokumenti