Hrvatske vode
 

Prateća dokumenatcija

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Plana upravljanja vodnim područjima.
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je:
     • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
     • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)
Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova.
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

 

Tehnička dokumentacija i studije

Planiranje i projektiranje ribljih staza Izvještaj 1 i 2

Planiranje i projektiranje ribljih staza Izvještaj 3 i 4

 

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda 1.dio - Stajaćice Panonske regije

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda 2.dio - Stajaćice Dinaridske regije

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda 3.dio - Tekućice Panonske regije

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda 4.dio - Tekućice Dinaridske regije

 

Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofita i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije

Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofita i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske primorske ekoregije

 

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama

 

Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora_SAGRA 2

 

Definiranje kriterija za utvrđivanje stanja tijela podzemne vode kod pojave zaslanjenja

Delineacija i karakterizacija tijela geotermalnih podzemnih voda u RH

 

Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka

 

Unaprjeđenje monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj - Studija izvodljivosti

 

Istraživački monitoring sedimenta dna vodotoka i jezera u Republici Hrvatskoj - Konačno izvješće

 

Batimetrijska, psalmološka i morfološka karakterizacija prirodnih jezera u Republici Hrvatskoj – Mapa 1

Batimetrijska, psalmološka i morfološka karakterizacija prirodnih jezera u Republici Hrvatskoj – Mapa 2

Batimetrijska, psalmološka i morfološka karakterizacija prirodnih jezera u Republici Hrvatskoj – Mapa 3

 

Monitoring biote sedimenta 2019

Rezultati provedbe preliminarnog monitoringa prioritetnih tvari u bioti površinskih kopnenih voda

Metodologija provođenja monitoring prioritetnih tvari u bioti površinskih kopnenih voda

 

Definiranje kriterija za utvrđivanje stanja tijela podzemne vode kod pojave zaslanjenja

 

Definiranje ekološki prihvatljivih protoka Gacke i Like: hidrološke i hidrogeološke podloge

Definiranje ekološki prihvatljivih protoka Rječine

Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne

 

Sustavno ispitivanje riba u površinskim kopenenim vodama u 2019. godini i metoda ocjene ekološko stanja riba u jezerima s europskim izvješćem

 

Akcijski planovi i izvještaji Hrvatskih voda

Dopuna Registra zaštićenih područja područjima kulturne baštine za koje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite te Stvaranje okvira za procjenu rizika od plavljenja kulturnih dobara - AKCIJSKI PLAN

Program monitoringa kemijskog stanja za nove prioritetne tvari

Izvješće o monitoringu tvari s Drugog Popisa praćenja u površinskim vodama Republike Hrvatske za 2020. godinu

Izvješće o monitoringu tvari s Drugog Popisa praćenja u površinskim vodama Republike Hrvatske za 2019. godinu

Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - AKCIJSKI PLAN

Usklađivanja ciljeva zaštite voda i vodenih ekosustava, suradnja u upravljanju vodama zaštićenog područja NP Plitvička jezera - AKCIJSKI PLAN

Receptori rizika od poplava iz područja: ustanova socijalne i zdravstvene skrbi, kulturnih dobara, te odgojno-obrazovnih ustanova

Pregled hidroenergetskog korištenja voda za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima

Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama - Završno izvješće - Prijedlog akcijskog plana

Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama - Završno izvješće - Izvršni sažetak

 

Planski dokumenti i izvještaji drugih institucija

Plan upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera 2019. - 2028.