Hrvatske vode
 

Prateća dokumenatcija

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Plana upravljanja vodnim područjima.
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je:
     • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
     • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)
Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova.
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

 

Tehnička dokumentacija i studije

Planiranje i projektiranje ribljih staza Izvještaj 1 i 2

Planiranje i projektiranje ribljih staza Izvještaj 3 i 4

 

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda 1.dio - Stajaćice Panonske regije

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda 2.dio - Stajaćice Dinaridske regije

 

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama

 

Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora_SAGRA 2

 

Akcijski planovi i izvještaji Hrvatskih voda

Dopuna Registra zaštićenih područja područjima kulturne baštine za koje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite te Stvaranje okvira za procjenu rizika od plavljenja kulturnih dobara - AKCIJSKI PLAN

Program monitoringa kemijskog stanja za nove prioritetne tvari

Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - AKCIJSKI PLAN

Usklađivanja ciljeva zaštite voda i vodenih ekosustava, suradnja u upravljanju vodama zaštićenog područja NP Plitvička jezera - AKCIJSKI PLAN

Izvješće o monitoringu tvari s Drugog Popisa praćenja u površinskim vodama Republike Hrvatske za 2019. godinu

Receptori rizika od poplava iz područja: ustanova socijalne i zdravstvene skrbi, kulturnih dobara, te odgojno-obrazovnih ustanova

Pregled hidroenergetskog korištenja voda za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima

 

Planski dokumenti i izvještaji drugih institucija

Plan upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera 2019. - 2028.