Hrvatske vode
 

Prateća dokumenatcija

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Plana upravljanja vodnim područjima. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je: 
     • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
     • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)
Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.