Hrvatske vode
 

Prethodna procjena rizika od poplava 2013.

Prethodna procjena rizika od poplava izrađena je na temelju odredbi Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i pripadajućih podzakonskih akata, te na temelju donešenih dokumenata iz pregovaračkog procesa s Europskom unijom za poglavlje 27. „Okoliš“.

Dokument su izradile Hrvatske vode kao prvi korak u pripremi i donošenju Plana upravljanja rizicima od poplava, koji će kao sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima nakon što ga donese Vlada Republike Hrvatske, stupiti na snagu početkom 2016. godine i vrijediti će za razdoblje od 2016. do 2021. godine. Plan upravljanja rizicima od poplava donosi se zajedno s Planom upravljanja vodnim područjima kao jedinstveni planski dokument kojim se određuje politika i utvrđuje razvojni okvir integralnog upravljanja vodama u šestogodišnjim planskim ciklusima.

Plan upravljanja rizicima od poplava - Prethodna procjena rizika od poplava je integralni dokument koji je sadržajem usklađen s zahtjevima Direktive 2007/60/EZ Europksog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. Dokument je strukturiran na način da slijedi logiku i zahtjeve članaka 31. i 45. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56,/13) i sistematiziran je prema vodnim područjima:

 - vodno područje rijeke Dunav i

 - jadransko vodno područje.

Za svako vodno područje su posebno provedene prethodne analize rizika, uz napomenu da je za procjenu negativnih efekata štetnog djelovanja voda na sigurnost i zdravlje ljudi i sigurnost materijalnih dobara korištena jedinstvena grupa kriterija na razini Republike Hrvatske. Granice vodnih područja utvrđene su Odlukom o granicama vodnih područja ("Narodne novine", br. 79/10).

 

Prethodna procjena rizika od poplava 2013.

Prethodna procjena rizika od poplava 2013.

Popis pratećih karata

Prostorne jedinice za provedbu prethodne analize rizika od poplava

Stanovništvo

Zemljišni pokrov

Zaštićena područja

Značajnije građevine za obranu od poplava

Zabilježene poplave

Prethodna procjena ugroženosti od poplava

Prethodna procjena potencijalnog rizika od erozije

Prethodna procjena osjetljivosti na poplave

Prethodna procjena rizika od poplava - neverificirana

Prethodna procjena rizika od poplava - verificirana

Prethodna procjena područja značajnih rizika od poplava

Uzroci i mehanizmi plavljenja

Međunarodni dokumenti

Prethodna procjena rizika od poplava na slivu rijeke Dunav

Prethodna procjena rizika od poplava na slivu rijeke Save

 

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2013.g. mogu se pogledati na Geoportalu Hrvatskih voda na sljedećoj poveznici:

Područja sa potencijalno značajnim rizixima od poplava na Geoportalu Hrvatskih voda

 

WMS servis Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2013.g. može se naći na Geoportal NIPP-a na sljedećoj poveznici:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b41125cf-bcfc-4e94-85fe-6e76cf62fad6