Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Na temelju odredbi članka 45., stavka 1., točke 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19) Hrvatske vode su objavile Plan izrade Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2022. - 2027. (Plan 2022. - 2027.). Komponenta II. Plana upravljanja vodnim područjima: Upravljanje rizicima od poplava, sadržajno je usklađena s odredbama članka 127. Zakona o vodama, odnosno odredbama članka 7. i Dodatka Direktive 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (Tekst značajan za EGP) (SL L 288, 6.11.2007., u daljnjem tekstu: Direktiva o procjeni i upravljanju rizicima od poplava).

Prethodna procjena rizika od poplava prvi je korak u postupku pripreme Plana upravljanja rizicima od poplava i daje širi uvid u problematiku obrane od poplava na osnovu kojeg se određuju područja za koja će se u odgovarajućem planskom ciklusu izraditi plan upravljanja poplavnim rizicima. Postupak novelacije Plana upravljanja rizicima od poplava započinje pripremom i donošenjem Prethodne procjene rizika od poplava.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018. je metodološki značajno unaprijeđena u odnosu na Prethodnu procjenu rizika od poplava objavljenu 2013. godine, te osim značajno šireg opsega prikupljenih podataka obuhvaća i nove tematske cjeline kao što su na primjer klimatske promjene, kulturna baština ili buduće gospodarske razvojne aktivnosti.

Prema rezultatima provedenih analiza:

  • 22.310 km2, odnosno 64% površine vodnog područja
  • 2.565.023 stanovnika, odnosno 88% stanovnika vodnog područja

Na jadranskom vodnom području određena su 1.025 područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava koja obuhvaćaju:

  • 11.586 km2, odnosno 54% površine vodnog područja
  • 1.171.986 stanovnika, odnosno 85% stanovnika vodnog područja

za koje je potrebno izraditi karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava te napraviti Plan upravljanja rizicima od poplava u sklopu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. U odnosu na Prethodnu procjenu rizika od poplava objavljenu 2013. godine:

  • 4% naselja izgubilo je status područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava, odnosno
  • 12% naselja uvršteno je u popis područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava.

Kartografski prikazi, dijagrami i tablice iz ovog dokumenta prilagođeni su korištenju u digitalnom obliku. Provedene analize i obrade zasnovane su na podacima i informacijama zaključno s 2018. kao referentnom godinom, osim u dijelovima dokumenta gdje je posebno navedena druga referentna godina. Time su omogućene usporedbe dobivenih rezultata s rezultatima iz drugih država članica Europske unije.

Kartografski prikazi i opisi granice u ovom dokumentu, služe isključivo za potrebe ovoga dokumenta i nisu povezani uz konačno određivanje ili označavanje međunarodnih granica Republike Hrvatske.

Poplave analizirane u ovom dokumentu mogu se preuzeti na poveznici (u RAR formatu).

Prostorni podaci Područja potencijalno značajnih rizika od poplava iz ovog dokumenta mogu se preuzeti na poveznici (u RAR formatu).

Registar poplavnih događaja sadrži i zabilježene poplavne događaje koji su analizirani u ovom dokumentu i nalazi se na poveznici https://www.voda.hr/hr/registar-poplavnih-dogadaja.

Dodatne informacije o Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018. dostupni su sukladno propisima o pravu na pristup informacijama na https://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Prateće karte

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png