Hrvatske vode
 

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Prethodna procjena rizika od poplavaNa temelju odredbi članka 45., stavka 1., točke 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19) Hrvatske vode su objavile Plan izrade Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2022. - 2027. (Plan 2022. - 2027.). Komponenta II. Plana upravljanja vodnim područjima: Upravljanje rizicima od poplava, sadržajno je usklađena s odredbama članka 127. Zakona o vodama, odnosno odredbama članka 7. i Dodatka Direktive 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (Tekst značajan za EGP) (SL L 288, 6.11.2007., u daljnjem tekstu: Direktiva o procjeni i upravljanju rizicima od poplava).

Prethodna procjena rizika od poplava prvi je korak u postupku pripreme Plana upravljanja rizicima od poplava i daje širi uvid u problematiku obrane od poplava na osnovu kojeg se određuju područja za koja će se u odgovarajućem planskom ciklusu izraditi plan upravljanja poplavnim rizicima. Postupak novelacije Plana upravljanja rizicima od poplava započinje pripremom i donošenjem Prethodne procjene rizika od poplava.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018. je metodološki značajno unaprijeđena u odnosu na Prethodnu procjenu rizika od poplava objavljenu 2013. godine, te osim značajno šireg opsega prikupljenih podataka obuhvaća i nove tematske cjeline kao što su na primjer klimatske promjene, kulturna baština ili buduće gospodarske razvojne aktivnosti.

Prema rezultatima provedenih analiza:

  • 22.310 km2, odnosno 64% površine vodnog područja
  • 2.565.023 stanovnika, odnosno 88% stanovnika vodnog područja

Na jadranskom vodnom području određena su 1.025 područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava koja obuhvaćaju:

  • 11.586 km2, odnosno 54% površine vodnog područja
  • 1.171.986 stanovnika, odnosno 85% stanovnika vodnog područja

za koje je potrebno izraditi karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava te napraviti Plan upravljanja rizicima od poplava u sklopu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. U odnosu na Prethodnu procjenu rizika od poplava objavljenu 2013. godine:

  • 4% naselja izgubilo je status područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava, odnosno
  • 12% naselja uvršteno je u popis područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava.

Kartografski prikazi, dijagrami i tablice iz ovog dokumenta prilagođeni su korištenju u digitalnom obliku. Provedene analize i obrade zasnovane su na podacima i informacijama zaključno s 2018. kao referentnom godinom, osim u dijelovima dokumenta gdje je posebno navedena druga referentna godina. Time su omogućene usporedbe dobivenih rezultata s rezultatima iz drugih država članica Europske unije.

Kartografski prikazi i opisi granice u ovom dokumentu, služe isključivo za potrebe ovoga dokumenta i nisu povezani uz konačno određivanje ili označavanje međunarodnih granica Republike Hrvatske.

Poplave analizirane u ovom dokumentu mogu se preuzeti na poveznici (u RAR formatu):

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/analizirane_poplave_2011_2018.rar

Prostorni podaci Područja potencijalno značajnih rizika od poplava iz ovog dokumenta mogu se preuzeti na poveznici (u RAR formatu):

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/podrucja_potencijalno_znacajnih_rizika_od_poplava_2018.rar

Registar poplavnih događaja sadrži i zabilježene poplavne događaje koji su analizirani u ovom dokumentu i nalazi se na poveznici https://www.voda.hr/hr/registar-poplavnih-dogadaja.

Dodatne informacije o Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018. dostupni su sukladno propisima o pravu na pristup informacijama na https://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.