Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom preljeva Bazjaš

 • 2022-04-27_poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2022-553.pdf
 • 2022-04-27_obrasci_u_.doc.docx

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Pasjak od stac. 0+000 do stac. 1+500

 • jn_2022-377_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • projektni_zadatak_jn_2022-377_pasjak.pdf

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Čađavica od stac. 0+000 do stac. 1+500

 • jn_2022-376_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • projektni_zadatak_jn_2022-376_cadavica.pdf

Sanacija obale kanala Sija u Šumetu  - građenje

 • jn_2022-542_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • glavni_projekt-sanacija_obale_kanala_sija_u_sumetu.pdf
 • troskovnik_sija_za_jn.xlsx

Retencija Burdelj - glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponude_-_jn_2022-477.pdf

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno- Stara Drenčina od 2+400 od 10+825''

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponude_-_jn_2022-593.pdf

Retencija Glogovica – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

 • jn_2022-611_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • i._pojasnjenje.doc
 • situacija.pdf

Projekt nasvođenja potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska za ishođenje građevinske dozvole

 • jn_2022-432_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12.100 ( 12,1 km )  "

 • jn_2022-571_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • pz_elaborat_uskladenosti_mlaka.pdf

Izrada Studije glavne ocjene prihvatlijivosti zahvata za ekološku mrežu-zaštita od erozije lijeve obale Drave u rkm 239,5

 • jn_2022-338_poziv_za_dostavu_ponude.pdf