Registar dokumentacije Planova upravljanja vodnim područjima

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Planova upravljanja vodnim područjima. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je: 

 • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
 • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

1.    Upravljanje stanjem voda

1.1.    Kopnene površinske vode

a)    Plansko razdoblje 2013. - 2015.

1.    Definiranje tipova površinskih voda - Geološko - litološke podloge; Rudarsko - geološko - naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.
2.    Definiranje tipova površinskih voda - Izrada nacrta tipologije površinskih kopnenih voda Hrvatske - Definiranje granica ekoregija, referentnih uvjeta i bioloških značajki; Prirodoslovno -  matematički fakultet, Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2005.
3.    Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u Hrvatskoj prema kriterijima Okvirne direktive o vodama; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Elektroprojekt, Zagreb, 2008.
4.    Hidrološka studija Like i Gacke; Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2008.
5.    Hidrološka studija krške rijeke Dobre; Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2008.
6.    Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja (Okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EC) u reprezentativnim slivovima panonske i dinaridske ekoregije; Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011.
6.1.    Knjiga I.: Tekućice
6.2.    Knjiga II.: Prikaz rezultata istraživanih jezera


b)    Plansko razdoblje 2016. - 2021.

1.    Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne; Oikon, Zagreb, 2013.
2.    Razvoj kapaciteta za hidromorfološki monitoring i mjere u Hrvatskoj“ (Projekt MEANDER); G2G program Vlade Kraljevine Nizozemske, Zagreb, 2013.
2.1.    Vodič za hidromorfološki monitoring i ocjenu stanja rijeka u Hrvatskoj
2.2.    Vodič za izradu planova revitalizacije vodotoka u Hrvatskoj
3.    Studija određivanja ekološki prihvatljivog protoka na sedam (7) profila na rijekama Neretvi i Trebišnjici; GEF projekt “Upravljanje slivovima Neretve i Trebišnjice”, Elektroprojekt, Zagreb, Zavod za vodoprivredu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Zavod za vodoprivrddu, Bijeljina, Bosna I Hercegovina, 2014.
4.    Istraživanja paleorazina Vranskog jezera na Cresu; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2015.
5.    Hidrogeološka i paleolimnološka istraživanja Baćinskih jezera; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2015.
5.1.    Hidrogeološka istraživanja Baćinskih jezera
5.2.    Paleolimnološka istraživanja
6.    Uvođenje monitoringa riječnih sedimenata u Hrvatskoj; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2015.
7.    Geodetsko - geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka Hrvatskog podunavlja; Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015. 

c)    Plansko razdoblje 2022. - 2027.

1.    Utvrđivanje odnosa između antropogenog opterećenja i modula opće degradacije prema makrozoobentosu u vrlo velikim rijekama; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb i Eko monitoring, Varaždin, 2016.
2.    Monitoring i praćenje stanja ugljikovodika i algi na Vranskom jezeru na otoku Cresu; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Rijeka, 2016.
3.    Ekofiziološka istraživanja Odvodnog kanala Karašica u Baranji; Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Osijek, 2016.
4.    Plan restauracije starog korita Mirne - biološko - ekološka istraživanja i podloge; Oikon, Zagreb, 2016.
4.1.    Studija
4.2.    Knjiga Priloga I.
4.3.    Knjiga Priloga II. - Izvrtci
5.    Definiranje ekološki prihvatljivih protoka Rječine; Oikon, Zagreb, Geonatura, Zagreb, Ires, Zagreb, 2016.
6.    Istraživanja ciljnih vrsta na području rukavca rijeke Drave Halaševo; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2016.
7.    Prijedlog graničnih vrijednosti za određene opasne tvari u sedimentu kopnenih površinskih voda; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2017.
8.    Procjena i revizija postojećih standarda kakvoće vodenog okoliša za specifične onečišćujuće tvari: arsen, bakar, cink, krom i njihovi spojevi; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Osijek, 2017.
9.    Istražni radovi za ciljne vrste riba i ostale ciljne vrste i staništa područja grada Vukovara; Geonatura, Zagreb, 2017.
10.    Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 1. dio: Stajaćice Panonske regije; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
11.    Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 2. dio: Stajaćice Dinaridske regije; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
12.    Metodologija provođenja monitoringa prioritetnih tvari u bioti površinskih kopnenih voda; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
13.    Rezultati provedbe preliminarnog monitoringa prioritetnih tvari u bioti površinskih kopnenih voda; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje i hranu, Maribor, Slovenija, 2018.
14.    Optimalizacija monitoringa količina na izvoru Zvir - Definiranje protočnih krivulja preljeva izvora Zvir - Sinteza rezultata monitoringa i analiza (2016. - 2018.); Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2018.
15.    Analiza fitoplanktona uzorkovanog u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima stajaćica u 2017. godini; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
16.    Primjena molekularnih i kromatografskih metoda u ocjeni ekološkog stanja jezera u Republici Hrvatskoj; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2019.
17.    Prostorni podaci o slivnim površinama za postaje monitoringa voda; Institut za elektroprivredu, Zagreb, 2019.
18.    Monitoring osnovnih fizikalno - kemijskih pokazatelja i iona u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima tekućica Dinarske ekoregije; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Rijeka, 2019.
19.    Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda u Panonskoj regiji; Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb, 2019.
20.    Okvirna procjena sedimenta rijeke Dunav i većih pritoka (Projekt DANUBE SEDIMENT); Institut za elektroprivredu, Zagreb, 2019.
20.1.    Studija
20.2.    Prilog 1: Situacija područja monitoringa nanosa na Dravi, Savi i Dunavu u Republici Hrvatskoj
20.3.    Prilog 2: Kartografski prikaz količina pronosa suspendiranog nanosa duž rijeke Drave u Republici Hrvatskoj
20.4.    Prilog 3: Kartografski prikaz koncentracije suspendiranog nanosa duž rijeke Drave u Republici Hrvatskoj
20.5.    Prilog 4: Kartografski prikaz fizičkih karakteristika nanosa duž rijeke Drave u Republici Hrvatskoj
20.6.    Prilog 5: Kartografski prikaz bilance nanosa duž rijeke Drave u Republici Hrvatskoj
20.7.    Prilog 6: Kartografski prikaz morfoloških značajki duž rijeke Drave u Republici Hrvatskoj
20.8.    Prilog 7: Kartografski prikaz količina pronosa suspendiranog nanosa duž rijeke Save u Republici Hrvatskoj
20.9.    Prilog 8: Kartografski prikaz koncentracije suspendiranog nanosa duž rijeke Save u Republici Hrvatskoj
20.10.    Prilog 9: Kartografski prikaz fizičkih karakteristika nanosa duž rijeke Save u Republici Hrvatskoj
20.11.    Prilog 10: Kartografski prikaz bilance nanosa duž rijeke Save u Republici Hrvatskoj
20.12.    Prilog 11: Kartografski prikaz morfoloških značajki duž rijeke Save u Republici Hrvatskoj
20.13.    Prilog 12: Kartografski prikaz morfoloških značajki duž rijeke Dunav u Republici Hrvatskoj
21.    Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica, Prirodoslovno - matematički fakultet, Zagreb, 2019.
22.    Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u 2016. i 2017. godini; Elektroprojekt, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
22.1.    Studija
22.2.    Dodatak 1A: Ocjene hidromorfološkog stanja površinskih vodnih tijela tekućica i kartografski prikaz u HTRS 96 projekciji
22.3.    Terenski hidromorfološki protokol
23.    Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini; Elektroprojekt, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
23.1.    Studija
23.2.    Dodatak 1A: Ocjene hidromorfološkog stanja reprezentativnih odsječaka površinskih vodnih tijela tekućica i kartografski prikaz u HTRS 96 projekciji
23.3.    Dodatak 1B: Ocjene hidromorfološkog stanja nereprezentativnih odsječaka površinskih vodnih tijela tekućica i kartografski prikaz u HTRS 96 projekciji u 2018. godini
23.4.    Terenski hidromorfološki protokol
24.    Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa; Elektroprojekt, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
24.1.    Studija
24.2.    Prijedlog metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama
24.3.    Ocjena hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa
25.    Hidromorfološki podaci za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u rijekama; Elektroprojekt, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
26.    Mjerenje izdašnosti izvorišta Modro oko; Higra, Split, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2020.
27.    Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofita i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
28.    Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofita i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske primorske ekoregije; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
29.    Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
30.    Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za ribe u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske i Dinaridske ekoregije; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
31.    Sustavno ispitivanje riba u površinskim kopnenim vodama u 2019. godini i metoda ocjene ekološkog stanja riba u jezerima s europskim izvješćem; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
32.    Utvrđivanje zone onečišćenja ugljikovodicima desne obale Zrmanje nizvodno od Obrovca; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2020.
32.1.    Studija
32.2.    Hidrogeološka karta područja istraživanja
33.    Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 3. dio: Tekućice Panonske regije; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2021.
34.    Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 4. dio: Tekućice Dinaridske regije; Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2021.
35.    Istraživački monitoring sedimenta dna vodotoka i jezera u Republici Hrvatskoj - Konačno izvješće; Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 2021.
36.    Batimetrijska, psalmološka i morfološka karakterizacija prirodnih jezera u Republici Hrvatskoj; Vodoprivredno projektni biro, Zagreb, Biota, Grubišno Polje, Geotest, Zagreb, 2021.
36.1.    Mapa 1.: Geodetski elaborat
36.2.    Mapa 2.: Psalmološka karakterizacija (Snimanje jezera side-scan multi beam sonarom)
36.3.    Mapa 3.: Psalmološka karakterizacija (Izvještaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla)
37.    Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u jednogodišnjem razdoblju na trend postajama površinskih kopnenih voda; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje i hranu, Maribor, Slovenija, 2021.
38.    Definiranje ekološki prihvatljivih protoka Gacke i Like: hidrološke i hidrogeološke podloge; Hrvatski geološki institut, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2021.
39.    Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini; Elektroprojekt, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2021.
39.1.    Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata u rijekama
39.2.    Hidromorfološke ocjene
39.3.    Ocjene hidromorfološkog stanja odsječaka površinskih vodnih tijela tekućica i kartografski prikaz u HTRS 96 projekciji (Monitoring lokacija Prioriteta 1)
39.4.    Ocjene hidromorfološkog stanja odsječaka površinskih vodnih tijela tekućica i kartografski prikaz u HTRS 96 projekciji (Monitoring lokacija Prioriteta 2)
40.    Izrada 3D modela terena poplavnog područja Parka prirode Kopački rit (Projekt NATURAVITA); Vodoprivredno projektni biro, Zagreb, 2021.
41.    Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava i izrada detaljnog plana monitoringa i istraživanja u svrhu izrade studije revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit - Studija utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit (Projekt NATURAVITA); Institut za elektroprivredu, Zagreb, Vita projekt, Zagreb, 2021.
42.    Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava i izrada detaljnog plana monitoringa i istraživanja u svrhu izrade studije revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit - Detaljni plan monitoringa (Projekt NATURAVITA); Institut za elektroprivredu, Zagreb, Vita projekt, Zagreb, 2021.
43.    Analiza varijantnih rješenja za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru i kanalu Prosika - idejno rješenje; Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hidromodeling, Rijeka, 2021.
44.    Prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša - Vodič za primjenu članka 4(3) - 4(7) Okvirne directive o vodama; Elektroprojekt, Zagreb, 2022.
45.    Tehnička podloga za proglašavanje znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela zbog utjecaja postojećih HEP-ovih hidroenergetskih postrojenja na hidromorfološko stanje voda; HEP Proizvodnja, Zagreb, 2022.
45.1.    Studija
45.2.    Prilozi
 

1.2.    Podzemne vode

a)    Plansko razdoblje 2013. - 2015.

1.    Karakterizacija vodnih cjelina na crnomorskom slivu u okviru implementacije Okvirne direktive o vodama EU; Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 2005.
1.1.    Studija
1.2.    Opis cjelina podzemnih voda s osnovnim vodonosnicima
1.3.    Opis cjelina podzemnih voda sa sekundarnim vodonosnicima
2.    Određivanje cjelina podzemnih voda na jadranskom slivu prema kriterijima Okvirne direktive o vodama EU; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2006.
3.    Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda u panonskom dijelu Republike Hrvatske; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2009.
4.    Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na krškom području u Republici Hrvatskoj; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, 2009.

b)    Plansko razdoblje 2016. - 2021.

1.    Mogućnost zahvaćanja podzemnih voda u Istri izvan područja velikih izvora (središnja i sjeverna Istra); Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
2.    Hidrogeološka istraživanja južnog dijela zagrebačkog vodonosnika; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
3.    Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika sjeverne Hrvatske; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2014.
3.1.    Žumberačko i Samoborsko gorje; Zagrebačka gora
3.2.    Kalničko gorje
4.    Smjernice za daljnje aktivnosti na istraživanju strateških zaliha podzemne vode i pratećih mjera zaštite; prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, Zagreb, 2014.
5.    Stanje podzemnih voda na vodnom području rijeke Dunav s obzirom na prirodan sadržaj metala i njihov antropogeni utjecaj; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2015.
6.    Ocjena stanja sirove vode na crpilištima koja se koriste za javnu vodoopskrbu u Republici Hrvatskoj; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.
7.    Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području panonskog dijela Hrvatske; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016.
8.    Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području krša u Hrvatskoj; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2016.
9.    Ocjena stanja podzemnih voda na područjima koja su u direktnoj vezi s površinskim vodama i kopnenim ekosustavima ovisnim o podzemnim vodama; Hrvatski geološki institute, Zagreb, 2016.

c)    Plansko razdoblje 2022. - 2027.

1.    Hidrogeološka istraživanja potencijalnih vodonosnika rubnog dijela Vukomeričkih Gorica i odnosa s južnim dijelom zagrebačkog vodonosnika; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2016.
2.    Hidrogeološki i hidrološki monitoring na zapadnom dijelu Ivanščice sa ciljem definiranja bilance i dinamike istjecanja podzemnih voda; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2016.
3.    Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika na području Orlice i Ivanščice u Hrvatskom Zagorju; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2016.
4.    Definiranje kriterija za ocjenu učinkovitosti mjera zaštite podzemnih voda i ekosustava ovisnih o podzemnim vodama; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2017.
5.    Definiranje kriterija za određivanje pozadinskih koncentracija i graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u tijelima podzemne vode u panonskom dijelu Hrvatske; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2018,
6.    Istraživački monitoring podzemnih voda u području odlagališta komunalnog otpada grada Varaždina u 2016. i 2017. godini; Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin, 2018.
7.    Definiranje kriterija za utvrđivanje stanja tijela podzemne vode kod pojave zaslanjenja; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, 2019.
8.    Utvrđivanje temperaturno ovisnih kinetičkih parametara uklanjanja željeza, mangana i amonijaka iz podzemnih voda; Comprehensive water technology, Zagreb, 2019.
9.    Studija za uspostavu prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot (Bihać); HOLINGER AG, Zurich, Switzerland, UNA Consulting LLC, Bihać, Bosna I Hercegovina, Hidroinženjering d.o.o, Zagreb, 2020.
10.    Delineacija i karakterizacija tijela geotermalnih podzemnih voda u Republici Hrvatskoj; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2020.
11.    Monitoring starosti podzemne vode za potrebe definiranja učinkovitosti mjera zaštite; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2020.
12.    Istraživanje dinamike protjecanja voda u slivu Pazinčice i s njime povezanim vodnim resursima krškog vodonosnika središnje Istre; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, Dinaric Hub, Zagreb, 2020.
13.    Analiza vodnog potencijala i dinamike izmjena voda izvorišta vodoopskrbe na Učki; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2020.
14.    Monitoring pojavnosti voda na prostoru depresije Čićave, Bakar - Čićave; Geo - 5, Rovinj, 2020.
15.    Monitoring i analiza dinamike podzemnih i površinskih voda Grobničkog polja; Geo - 5, Rovinj, 2020.
16.    Analiza provedenih trasiranja na području krša u Republici Hrvatskoj; Hrvatski geološki institut, Zagreb, 2020.
17.    Monitoring podzemnih voda Vranskog jezera - Analiza postojećeg monitoringa i prijedlog sustava monitoringa jezera; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, GEO - 5, Rovinj, 2022.
18.    Monitoring podzemnih voda Vranskog jezera - Hidrogeološka i geofizička istraživanja; GEO - 5, Rovinj, Institut IGH, Zagreb, 2022.

1.3.    Prijelazne i priobalne vode

a)    Plansko razdoblje 2013. - 2015.

1.    Prijedlog tipova prijelaznih i priobalnih voda na vodnom području dalmatinskih slivova, referentni uvjeti i procjena ekološkog stanja prijelaznih i priobalnih voda rijeke Krke i šibenskog primorja; Institut za oceanografijui ribarstvo, Split, 2006.
2.    Određivanje prijelaznih i priobalnih voda za školjkaše prema direktivi 2006/113/ET; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2008.
3.    Preliminarno određivanje zaštićenih područja hrvatskog dijela Jadranskog mora; Hidroprojekt-ing, Zagreb, 2008.
4.    Preliminarno određivanje referentnih uvjeta i mjesta prijelaznih i priobalnih voda na vodnom području dalmatinskih slivova; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2008.
5.    Prijedlog tipova i referentnih uvjeta prijelaznih i priobalnih voda na vodnom području primorsko - istarskih slivova; Institut Ruđer Bošković, Rovinj, 2008.
6.    Hidrografske karakteristike Jadranskog mora - Analiza i prijedlog razgraničenja priobalnog mora Republike Hrvatske prema Okvirnoj direktivi o vodama; Hrvatski hidrografski institut, Split, 2009.
7.    Program praćenja stanja Jadranskog mora - II.; Proning DHI, Zagreb, 2009.
8.    Stupanj zaslanjenosti i održivo korištenje tala Donje Neretve; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011.

b)    Plansko razdoblje 2016. - 2021.

1.    Određivanje područja voda pogodnih za život i rast školjkaša u prijelaznim i priobalnim vodama Jadranskog mora; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2013.
2.    Određivanje područja voda pogodnih za život i rast školjkaša u prijelaznim i priobalnim vodama Jadranskog mora; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2014.
3.    Određivanje područja voda pogodnih za život i rast školjkaša u prijelaznim i priobalnim vodama Jadranskog mora; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2015.
4.    Pedogeokemijsko vrednovanje sedimenta na kojem su se razvila tla Donje Neretve; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.
5.    Prijedlog graničnih vrijednosti opasnih tvari u sedimentu i bioti u prijelaznim i priobalnim vodama; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2015.
6.    Novelacija karakterizacije prijelaznih i priobalnih voda; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2016.
7.    Istraživanja kakvoće vode i nanosa u Mrtvom kanalu u Rijeci; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Rijeka, 2016.
 

c)    Plansko razdoblje 2022. - 2027.

1.    Određivanje područja voda pogodnih za život i rast školjkaša u priobalnim vodama Jadranskog mora, preliminarni monitoring područja Lopara i otoka Grgur u 2016. i 2017. godini; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2017.
2.    Stanje specifičnih vodnih tijela u obalnom području Republike Hrvatske, te prijedlog graničnih vrijednosti za tragove metala u sedimentu; Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2018.
3.    Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, morske cvjetnice i ribe u europskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih voda Mediterana; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2018.
4.    Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih i priobalnih voda Mediterana; Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora, Rovinj, 2019.
5.    Analiza biološke metode za fitoplankton u interkalibracijskim tipovima priobalnih voda Mediterana i testiranje granica fizikalno - kemijskih pokazatelja; Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2020.
6.    Modeliranje prodora soli u priobalne vodonosnike u svrhu planiranja mjera prilagodbe na klimatske promjene (Projekt ASTERIS); Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
7.    Projekt WATERCARE
7.1.    Provođenje monitoringa na prijelaznim i priobalnim vodama pilot područja rijeke Raše za potrebe projekta WATERCARE; Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula, 2021.
7.2.    Provođenje monitoringa na prijelaznim i priobalnim vodama pilot područja rijeke Cetine za potrebe projekta WATERCARE; Eurofins Croatiakontrola, Zagreb, 2021.
7.3.    Provođenje monitoringa na prijelaznim i priobalnim vodama pilot područja rijeke Neretve za potrebe projekta WATERCARE; Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije, Dubrovnik, 2021.
7.4.    Smjernice za procjenu kvalitete komunalnih otpadnih voda i obalnog sustava; Projektni tim WATERCARE, Zagreb, 2021.
7.5.    Upravljačke smjernice; Projektni tim WATERCARE, Zagreb, 2021. 
8.    Metodologija provođenja monitoringa biote u prijelaznim i priobalnim vodama, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2018.

 

1.4.    Opterećenja, utjecaji, ekonomske analize i ostalo

a)    Plansko razdoblje 2013. - 2015.

1.    Plan zaštite voda Šibensko - kninske županije; Hidroing, Osijek, Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2000.
2.    Plan zaštite voda Međimurske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, Hidroing, Osijek, 2001.
3.    Vodoopskrbni plan Primorsko - goranske županije; IGH, Rijeka, 2001.
4.    Vodoopskrbni plan Ličko - senjske županije; Hidroconsult, Rijeka, 2001.
5.    Plan zaštite voda Zadarske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, Hidroing, Osijek, 2002.
6.    Plan zaštite voda Krapinsko - zagorske županije; Vodoprivredno projektni biro, Zagreb, 2003.
7.    Plan navodnjavanja Međimurske županije; Elektroprojekt, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hidroing, Osijek, 2003.
8.    Vodoopskrbni plan Varaždinske županije; AT Consult, Varždin, 2004.
9.    Plan navodnjavanja Požeško - slavonske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, Hidroing, Osijek, 2005.
10.    Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
11.    Plan navodnjavanja Zadarske županije; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
12.    Plan navodnjavanja Vukovarsko - srijemske županije; Hidrotehnika i geodezija, Vinkovci, 2006.
13.    Plan navodnjavanja Virovitičko - podravske županije; Elektroprojekt, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
14.    Plan navodnjavanja Splitsko - dalmatinske županije; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, 2006.
15.    Plan navodnjavanja Dubrovačko - neretvanske županije; Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
16.    Plan navodnjavanja Primorsko - goranske županije; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006.
17.    Plan navodnjavanja Zagrebačke županije; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
18.    Plan zaštite voda Ličko - senjske županije; Hidroconsult, Rijeka, 2007.
19.    Plan zaštite voda Zagrebačke županije; Hidroprojekt Consult, Zagreb, 2007.
20.    Vodoopskrbni plan Virovitičko - podravske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2007.
21.    Plan zaštite voda Virovitičko - podravske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2007.
22.    Plan zaštite voda Varaždinske županije; AT Consult, Varaždin, 2007.
23.    Plan zaštite voda Primorsko - goranske županije; IGH, Rijeka, 2007.
24.    Plan zaštite voda Istarske županije; Teh Projekt Hidro, Rijeka, 2007.
25.    Plan zaštite voda Bjelovarsko - bilogorske županije; Vodoprivredno projektni biro, Zagreb, 2007.
26.    Vodoopskrbni plan Zagrebačke županije; Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb, 2007.
27.    Plan navodnjavanja Ličko - senjske županije; Elektroprojekt, Zagreb, 2007.
28.    Plan navodnjavanja Šibensko - kninske županije; Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2007.
29.    Plan navodnjavanja Istarske županije; IGH, Rijeka, 2007.
30.    Plan navodnjavanja Brodsko - posavske županije; Hidroing, Osijek, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
31.    Plan zaštite voda Vukovarsko - srijemske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, Hidroing, Osijek, 2008.
32.    Plan zaštite voda Požeško - slavonske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2008.
33.    Vodoopskrbni plan Požeško - slavonske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2008.
34.    Plan zaštite voda Koprivničko - križevačke županije; Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb, 2008.
35.    Plan zaštite voda Karlovačke županije; IGH, Zagreb, 2008.
36.    Vodoopskrbni plan Karlovačke županije; Kaprojekt, Karlovac, 2008.
37.    Vodoopskrbni plan Istarske županije; IGH, Rijeka, Zagreb, 2008.
38.    Plan navodnjavanja Sisačko - moslavačke županije; IGH, Zageb, 2008.
39.    Plan navodnjavanja Koprivničko - križevačke županije; IGH, Zagreb, 2008.
40.    Plan navodnjavanja Grada Zagreba; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
41.    Plan zaštite voda Splitsko - dalmatinske županije; Akvaprojekt, Split, 2009.
42.    Vodoopskrbni plan Splitsko - dalmatinske županije; IGH, Split, Hidroing, Split, Akvaprojekt, Split, Infra projekt, Split, Geoprojekt, Split, 2009.
43.    Vodoopskrbni plan Zadarske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2009.
44.    Plan zaštite voda Sisačko - moslavačke županije; IGH, Zagreb, 2009.
45.    Vodoopskrbni plan Međimurske županije; Vodoprojekt, Sisak, 2009.
46.    Vodoopskrbni plan Koprivničko - križevačke županije; Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, Zagreb, 2009.
47.    Plan navodnjavanja Karlovačke županije; IGH, Zagreb, 2009.
48.    Plan navodnjavanja Bjelovarsko - bilogorske županije; IGH, Zagreb, 2009.
49.    Plan zaštite voda Dubrovačko - neretvanske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2009.
50.    Plan zaštite voda Brodsko - posavske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2009.
51.    Interpretacija županijskih prostornih planova za potrebe izrade planova upravljanja vodnim područjima; Urbanistički institut Hrvatske, Zagreb, 2009.
52.    Plan zaštite voda Osječko - baranjske županije; IGH, Zagreb, 2010.
53.    Vodoopskrbni plan Sisačko - moslavačke županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2010.
54.    Vodoopskrbni plan Osječko - baranjske županije; Hidroing, Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2010.
55.    Vodoopskrbni plan Dubrovačko - neretvanske županije; IGH, Split, Hidroing, Split, 2010.
56.    Vodoopskrbni plan Brodsko - posavske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2010.
57.    Vodoopskrbni plan Bjelovarsko - bilogorske županije; Hidroprojekt - ing, Zagreb, 2010.
58.    Istraživanja ekonomskih aspekata Plana upravljanja vodnim područjima; Ekonomski institut, Zagreb, 2011.
59.    Ekonomsko - financijski aspekti provedbe vodno - komunalnih direktiva; Ekonomski institut, Zagreb, 2011.
59.1.    Studija
59.2.    Sažetak
59.3.    Informacijsko - dokumentacijski dodatak - prvi dio
59.4.    Informacijsko - dokumentacijski dodatak - drugi dio
59.5.    Informacijsko - dokumentacijski dodatak - treći dio
60.    Vodoopskrbni plan Šibensko - kninske županije; Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb, IPZ, Zagreb, 2012.

b)    Plansko razdoblje 2016. - 2021.

1.    Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
2.    Smjernice za vrednovanje postupaka obrade otpadnih voda; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
3.    Smjernice za odabir tehnologije i proces vođenja sustava obrade otpadnih voda; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
4.    Plan upravljanja riječnim slivovima Neretve i Trebišnjice; GEF projekt “Upravljanje slivovima Neretve i Trebišnjice”, Elektroprojekt, Zagreb, Zavod za vodoprivrddu, Bijeljina, Bosna I Hercegovina, 2014.
4.1.    Plan upravljanja vodnim područjem slivova rijeka Neretve i Trebišnjice u Republici Hrvatskoj
4.2.    Okvir za upravljanje na prekograničnim slivovima Neretve i Trebišnjice
5.    Izrada modela za hidrološka predviđanja, prognoziranje, donošenje odluka, priprema plana i smjernica, program obuke za optimalno upravljanje višenamjenskim akumulacijama u slivovima Neretve i Trebišnjice; GEF projekt “Upravljanje slivovima Neretve i Trebišnjice”, Eptisa, Madrid, Španjolska, 2014.
5.1.    Konačno izvješće
5.2.    Pluviometrijska studija
5.3.    Hidrogeološke karakteristike zapadne Hercegovine
5.4.    Hidrogeološke karakteristike zapadne Hercegovine - Prilog 1.
5.5.    Hidrogeološke karakteristike zapadne Hercegovine - Prilog 2.
5.6.    Hidrogeološke karakteristike zapadne Hercegovine - Prilog 3.
5.7.    Hidrogeološke karakteristike istočne Hercegovine
5.8.    Hidrogeološke karakteristike istočne Hercegovine - Prilog 1.
5.9.    Hidrogeološke karakteristike istočne Hercegovine - Prilog 2.
5.10.    Hidrogeološke karakteristike istočne Hercegovine - Prilog 3.
5.11.    Ažurirani hidraulički model
5.12.    Hidrološki model
5.13.    Software za donošenje odluka
5.14.    Prijedlog poboljšanja sustava praćenja i razmjene podataka
5.15.    Pregled mogućnosti optimiziranog upravljanja sustavima u normalnim stanjima eksploatacije sustava
5.16.    Statistička analiza hidroloških vremenskih nizova
5.17.    Upravljanje sustavima u uvjetima velikih voda
5.18.    Upravljanje sustavima u uvjetima malih voda
5.19.    Pregled mogućnosti optimiziranog upravljanja sustavima u normalnim stanjima eksploatacije sustava
5.20.    Upravljanje sustavima u izvanrednim uvjetima
6.    Studija utjecaja otpadnih voda Grada Rovinja i tvornice za preradu ribe „Mirna“ na akvatorij sjeverne luke Rovinja (Uvala Valdibora); Institut Ruđer Bošković, Rovinj, 2015.
7.    Valorizacija vodoopskrbnih rješenja na otocima; Hidroprojekt-ing, Zagreb, SL Consult, Ljubljana, Slovenija, 2015.
8.    Novelacija vodoopskrbnog plana Ličko - senjske županije; Hidro-expert, Rijeka, Hidroprojekt-ing, Zagreb, 2015.
9.    Novelacija vodoopskrbnog plana Istarske županije; Hidroprojekt-ing, Zagreb, Hidro-expert, Rijeka, 2016.

c)    Plansko razdoblje 2022. - 2027.

1.    Analiza stanja poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj, tehničko - tehnološki aspekti poslovanja; IMGD, Zagreb, 2016.
1.1.    Studija
1.2.    Akcijski plan
1.3.    Proširene bilance 132 JIVU
1.4.    Software
1.5.    Prijedlog modela izračuna naknada
2.    Metodološki pristup upravljanja emisijama stakleničkih plinova u pripremi projekata s programom upravljanja nakon izgradnje UPOV-a i septičkih jama (Mjera Plana S6 i S9); Ekonomski tehnički projekt, Zagreb, 2017.
3.    Analiza rizika od iznenadnog onečišćenja voda (Mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima pod brojem S5); Vodoprojekt, Sisak, Eco Solutions, Zagreb, 2017.
4.    Planiranje i projektiranje ribljih staza; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
4.1.    Pregled ribljih vrsta na području Hrvatske i uvjeti tečenja koji pogoduju njihovoj migraciji; Sistematizacija postojećih znanja o ribljim stazama
4.2.    Izrada fizikalnog modela za proračun tečenja; Matematički model za proračun tečenja
5.    Idejno rješenje analize mogućnosti izgradnje biološke staze radi poboljšanja migracijskih uvjeta ihtiofaune na lokaciji ustave Trebež; Hidrokonzalt projektiranje, Zagreb, 2018.
6.    Monitoring i analiza učinkovitosti dovoda vode lateralnim kanalom za potrebe navodnjavanja; Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2018.
7.    Analiza učinka malih retencijskih mjera na smanjenje nutrijenata na slivu Bednje (Projekt FRAMWAT); Institut za elektroprivredu, Zagreb, 2018.
8.    Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama; Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 2019.
9.    Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora - SAGRA 2; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
10.    Procjena pogodnosti s mjerama uređenja dreniranog poljoprivrednog zemljišta za primjenu navodnjavanja u Republici Hrvatskoj; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
11.    Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
12.    Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na slivovima rijeke Mrežnice i Korane; Hrvatski geološki institut, Zagreb, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
13.    Unaprjeđenje monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj - Studija izvodljivosti; Elektroprojekt, Zagreb, Dvokut Ecro, Zagreb, 2020.
14.    Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama; Hidroprojekt-ing, Zagreb, Hidroing, Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Institut IGH, Zagreb, 2020.
14.1.    Studija
14.2.    Izvršni sažetak
15.    Kakvoća procjednih voda iz drenskih cijevi; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.
16.    Novelacija Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2021.
17.    Ocjena i praćenje učinkovitosti provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže i analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Poreču; Proning DHI, Zagreb, 2022.
17.1.    Pred-izvješće
17.2.    Početno izvješće - Izvješće o zatečenom stanju
17.3.    Količina i kakvoća otpadnih voda
17.4.    Kakvoća otpadnih voda i mora
17.5.    Modeliranje sustava odvodnje
17.6.    Modeliranje UPOV-a na osnovu detaljnih projekata: UPOV Poreč Jug
17.7.    Modeliranje UPOV-a na osnovu detaljnih projekata: UPOV Poreč Sjever
17.8.    Modeliranje UPOV-a na osnovu detaljnih projekata: UPOV Lanterna
17.9.    Modeliranje UPOV-a na osnovu detaljnih projekata: UPOV Vrsar
17.10.    Dinamičko modeliranje UPOV-a - Zimski i ljetni period: UPOV Poreč Jug
17.11.    Dinamičko modeliranje UPOV-a - Zimski i ljetni period: UPOV Poreč Sjever
17.12.    Dinamičko modeliranje UPOV-a - Zimski i ljetni period: UPOV Lanterna
17.13.    Dinamičko modeliranje UPOV-a - Zimski i ljetni period: UPOV Vrsar
17.14.    Modeliranje UPOV-a - Analiza scenarija: UPOV Poreč Jug
17.15.    Modeliranje UPOV-a - Analiza scenarija: UPOV Poreč Sjever
17.16.    Modeliranje UPOV-a - Analiza scenarija: UPOV Lanterna
17.17.    Modeliranje UPOV-a - Analiza scenarija: UPOV Vrsar
17.18.    Modeliranje UPOV-a - Validiranje modela: UPOV Poreč Jug
17.19.    Modeliranje UPOV-a - Validiranje modela: UPOV Poreč Sjever
17.20.    Modeliranje UPOV-a - Validiranje modela: UPOV Poreč Lanterna
17.21.    Modeliranje UPOV-a - Validiranje modela: UPOV Poreč Vrsar
17.22.    Smjernice za provođenje eksperimentalnih procedura na UPOV-ima
17.23.    Provedba eksperimenata na UPOV-ima
17.24.    Batimetrija priobalnog mora Poreštine
17.25.    Osnove hidrodinamičkog modela mora
17.26.    Hidrodinamički model mora: modeliranje početnog stanja
17.27.    Kakvoća mora: modeliranje početnog stanja
17.28.    Utjecaj UPOV-a na kakvoću mora za kupanje
17.29.    Utjecaj UPOV-a na kakvoću mora za kupanje: validiranje modela
17.30.    Izvješće o izvršenoj edukaciji
17.31.    Završno izvješće
18.    Analize varijantnih rješenja za dovod vode na područje Splita iz alternativnih pravaca - idejno rješenje; Infra projekt, Split, Hidroing, Split, 2022.
18.1.    Analiza postojećih podloga i podataka s elementima planiranja
18.2.    Vrednovanje i izbor varijantnih rješenja
18.3.    Tehno-ekonomski sažetak izabranih varijanti s planom daljnjih aktivnosti
19.    Tehničke podloge zaštite Malostonskog zaljeva, uključivo prekogranično povezivanje s predstudijom izvodljivosti; Infra projekt, Split, Hidroing, Osijek, Institut IGH, Zagreb, 2022.
20.    Preispitivanje područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.
21.    Utjecaj gnojidbe dušikom na vode u jadranskom vodnom području; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.
22.    Razrada podataka o amortizaciji za potrebe pojašnjenja Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine; Dvokut Ecro, Zagreb, 2022.
23.    Procjena rizika od iznenadnog onečišćenja voda za plansko razdoblje od 2022. do 2027. godine (Projekt WACOM); Prehnit, Zagreb, 2022.
23.1.    Studija
23.2.    Karta rizika od iznenadnog onečišćenja voda na području Republike Hrvatske
23.3.    Karta rizika od iznenadnog onečišćenja voda na području podsliva rijeke Save


2.    Upravljanje rizicima od poplava

a)    Plansko razdoblje 2016. - 2021.

1.    Razvoj informacijskog sustava voda, uključujući GIS, opremu i obuku; GEF projekt “Upravljanje slivovima Neretve I Trebišnjice”; HEIS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Oikon, Zagreb, 2011. 
2.    Poplave mora na priobalnim područjima; Hrvatski hidrografski institut, Split, 2013.
3.    IPA 2010 Twinning projekt „Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava“; Hrvatska - Nizozemska - Austrija - Francuska, Zagreb, 2014.
3.1.    Sažetak smjernica
3.2.    Smjernice u vezi s tehničkim aspektima izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava
3.3.    Smjernice u vezi s procjenom rizika od poplava i štetnim posljedicama poplava
3.4.    Smjernice u vezi s objedinjenom procjenom postojećih i planiranih građevinskih mjera za obranu od poplava
3.5.    Smjernice u vezi s metodologijom procjene potencijalnih učinaka klimatskih promjena na rizike od poplava
3.6.    Smjernice u vezi sa sudjelovanjem javnosti i dionika u upravljanju rizicima od poplava
3.7.    Smjernice u vezi s pripremom planova upravljanja poplavnim rizicima
3.8.    Izrada modela opasnosti od poplava za rijeku Kupu i ušće rijeke Neretve - Razvoj, kalibriranje i validacija hidrodinamičkih modela
3.9.    Glavni elementi pripreme karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava
4.    Ekonomski aspekti procjene potencijalnih poplavnih šteta; SL Consult, Ljubljana, Slovenija, 2014.
5.    Razvoj nove aplikacije za automatsko prikupljanje i razmjenu dogovorenog skupa podataka između institucija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske za upravljanje vodama u slivu Neretve i Trebišnjice; HEIS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Oikon, Zagreb, 2014.
5.1.    Konačno izvješće
5.2.    Upute za korištenje softvera za razmjenu podataka

b)    Plansko razdoblje 2022. - 2027.

1.    Operativni model upravljanja dravskim hidroelektranama za vrijeme velikih voda; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017.
2.    Prekogranično usklađeno slovensko - hrvatsko smanjenje rizika od poplava 1 - negrađevinske mjere (Projekt FRISCO 1); Bilateralno utvrđene metodologije za upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim slivovima; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
2.1.    Podloga za bilateralnu metodologiju ekonomske procjene poplavnih šteta na prekograničnim slivovima
2.2.    Zajednička bilateralno usklađena metodologija za izradu karata opasnosti od poplava prekograničnih slivova
2.3.    Zajednička bilateralno usklađena metodologija za izradu karata rizika od poplava prekograničnih slivova
2.4.    Zajednička bilateralno usklađena metodologija hidrauličkog modeliranja graničnih rijeka
3.    Analiza oborina na pilot područjima u Istri i Zagrebu (Projekt RAINMAN); Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2019.
4.    Prikaz postojećeg stanja sustava prognoziranja poplava i pojave leda u Republici Hrvatskoj za potrebe projekta DAREFFORT; Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 2019.
5.    Metodološki pristupi procjeni i upravljanju rizicima od poplava uslijed jakih oborina (Projekt RAINMAN); Vodoprivredno projektni biro, Zagreb, 2020.
5.1.    Studija
5.2.    Prilozi
6.    Ocjena utjecaja revitalizacije poplavnih područja kao mjere smanjenja poplavnih rizika (Projekt DANUBE FLOODPLAIN); Computer Classroom, Dublin, Irska, 2020.
6.1.    Studija
6.2.    Prilog 1. - Dunav - Batina
6.3.    Prilog 2. - Dunav - dionica Kopački rit - Dalj
6.4.    Prilog 3. - Dunav - dionica Dalj - Vukovar
6.5.    Prilog 4. - Dunav - dionica Vukovar - Šarengrad
6.6.    Prilog 5. - Dunav - Šarengradska ada
6.7.    Prilog 6. - Dunav - Ilok
6.8.    Prilog 7. - Sava - dionica granica sa Slovenijom - Sisak
6.9.    Prilog 8. - Sava - Lonjsko polje
6.10.    Prilog 9. - Sava - dionica Mačkovac - Davor
6.11.    Prilog 10. - Sava - dionica Davor - Slavonski Brod
6.12.    Prilog 11. - Sava - dionica Slavonski Brod - Slavonski Šamac
6.13.    Prilog 12. - Sava - dionica Slavonski Šamac - Županja
6.14.    Prilog 13. - Sava - dionica Županja - granica sa Srbijom
7.    Razvoj usklađene razmjene hidroloških i meteoroloških podataka u okviru Danube HIS-a i razmjena znanja (Projekt DAREFFORT); Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 2021.
8.    Studija za definiranje upravljanja poplavnim rizicima u minski sumnjivim područjima - Sažetak za javnost; Hidrokonzalt projektiranje, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, IDT, Osijek, 2021.
9.    Društveni aspekti poplava; Centar građevinskog fakulteta, Zagreb, Hidrokonzalt projektiranje, Zagreb, 2021.
10.    Smjernice za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture; Vita projekt, Zagreb, 2022.
11.    Studija upravljanja rizicima od poplava mora; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb; 2022.
12.    Studija procjene opasnosti i rizika od poplava uslijed jakih oborina i djelovanja mora na pilot područjima u Hrvatskoj (projekt STREAM); Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Vodoprivredno projektni biro, Zagreb, Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, Centar Građevinskog fakulteta, Zagreb, 2022.
12.1.    Knjiga 1.: Analiza oborina na pilot područjima
12.2.    Knjiga 2.: Procjena opasnosti i rizika od poplava uslijed jakih oborina na pilot područjima
12.3.    Knjiga 3.: Sveobuhvatna analiza urbanih poplava u Zadru, te unaprjeđenje sustava prognoze poplava
12.4.    Knjiga 4.: Plan upravljanja rizicima od poplava uslijed obilnih oborina i djelovanja - dio 1 , Plan upravljanja rizicima od poplava uslijed obilnih oborina i djelovanja - dio 2

 

3.    Akcijski planovi, programi i izvješća Hrvatskih voda

 

1.    Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće; Hrvatske vode, Zagreb, 2016.
2.    Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja; Hrvatske vode, Zagreb, 2016.
3.    Program usklađenja monitoringa; Hrvatske vode, Zagreb, 2016.
4.    Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - Akcijski plan - I. faza; Hrvatske vode, Zagreb, 2019.
5.    Usklađivanje ciljeva zaštite voda i vodenih ekosustava, suradnja u upravljanju vodama zaštićenog područja NP Plitvička jezera - Akcijski plan; Hrvatske vode, Zagreb, Javna ustanova NP Plitvička jezera, Plitvička jezera, 2019.
6.    Dopuna Registra zaštićenih područja područjima kulturne baštine za koje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite te stvaranje okvira za procjenu rizika od plavljenja kulturnih dobara - Akcijski plan; Hrvatske vode, Zagreb, 2019.
7.    Program monitoringa kemijskog stanja za nove prioritetne tvari u Republici Hrvatskoj; Hrvatske vode, Zagreb, 2019.
8.    Izvješće o monitoringu tvari s Drugog popisa praćenja u površinskim vodama Republike Hrvatske za 2019. godinu; Hrvatske vode, Zagreb, 2020.
9.    Receptori rizika od poplava iz područja: ustanova socijalne i zdravstvene skrbi, kulturnih dobara, te odgojno - obrazovnih ustanova; Hrvatske vode, Zagreb, 2020.
10.    Smjernice za definiranje obuhvata vodnih građevina i kriterija za određivanje granica vodnog dobra; Hrvatske vode, Zagreb, Hrvatska elektroprivreda, Zagreb, 2020.
11.    Izvješće o monitoringu tvari s Drugog Popisa praćenja u površinskim vodama Republike Hrvatske za 2020. godinu; Hrvatske vode, Zagreb, 2021.
12.    Pregled hidroenergetskog korištenja voda za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima; Hrvatske vode, Zagreb, 2021.
13.    Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka; Hrvatske vode, Zagreb, 2021.
14.    Određivanje klasifikacijskog sustava za biološke i fizikalno - kemijske elemente kakvoće ekološkog stanja i ekološkog potencijala za preliminarno tipizirane površinske vode i novelacija tipologije prijelaznih i priobalnih voda; Hrvatske vode, Zagreb, 2022.
15.    Određivanje klasifikacijskog sustava za hidromorfološke elemente kakvoće ekološkog stanja i ekološkog potencijala za površinske vode; Hrvatske vode, Zagreb, 2022.
16.    Dopuna standarda fizikalno - kemijskih elemenata za rijeke i jezera i tipizacija jezera Kuti; Hrvatske vode, Zagreb, 2022.
17.    Izvještaji o provedenim interkalibracijskim postupcima; Hrvatske vode, Zagreb, 2022.
18.    Klasifikacijski sustavi bioloških elemenata kakvoće u vrlo velikim rijekama i u interkalibracijskim tipovima za koje nije proveden interkalibracijski postupak; Hrvatske vode, Zagreb, 2022.
19.    Program usklađenja monitoringa; Hrvatske vode, 2023.
19.1.    Program usklađenja monitoringa
19.2.    Prilog B.1 Pregled mjernih postaja u rijekama i jezerima od 2022. do 2024. godine
19.3.    Prilog B.2 Program monitoringa rijeka i jezera od 2022. do 2024. godine
19.4.    Prilog B.3 Program monitoringa prijelaznih i priobalnih voda i teritorijalnog mora od 2022. do 2024. godine
19.5.    Prilog B.4 Program monitoringa kemijskog podzemnih voda od 2022. do 2024. godine
19.6.    Prilog B.5 Program monitoringa geotermalnih i mineralnih voda od 2024. do 2027. godine
19.7.    Prilog C.1 Program hidrološkog monitoringa površinskih voda od 2022. do 2024. godine
19.8.    Prilog C.2 Program hidrološkog monitoringa podzemnih voda od 2022. do 2024. godine
19.9.    Prilog C.3 Program meteorološkog monitoringa od 2022. do 2024. godine
19.10.    Prilog C.4 Opći kriteriji tehničkog promatranja vodnih građevina
19.11.    Prilog C.5 Program monitoringa sedimenta u rijekama
19.12.    Prilog D.1 Opis planiranih projekata uređenja voda
19.13.    Prilog D.2 Program monitoringa utjecaja projekata uređenja voda na stanje voda od 2024. do 2027
 

4.        Planski dokumenti Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save

a)    Plansko razdoblje 2009. - 2015.

 1. Danube River Basin Management Plan (DRBMP) - 2009; Danube River Basin Management Plan (DRBMP) 2009 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 2. Plan upravljanja slivom rijeke Save, 2014.; Plan upravljanja slivom rijeke Save - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 3. Izvješće o analizi sliva rijeke Save, 2009.; Izvješće o analizi sliva rijeke Save - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 4. Preliminarna procjena rizika od poplava, 2014.; Izvješće o analizi sliva rijeke Save - International Sava River Basin Commission (savacommission.org
 5.  

b)    Plansko razdoblje 2016. - 2021.

 1. Danube River Basin Management Plan (DRBMP) - Update 2015; Danube River Basin Management Plan (DRBMP) Update 2015 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 2. Danube Flood Risk Management Plan (DFRMP) - 2015; Danube Flood Risk Management Plan (DFRMP) | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River

c)    Plansko razdoblje 2022. - 2027.

 1. Danube River Basin Management Plan (DRBMP) - Update 2021; Danube River Basin Management Plan (DRBMP) Update 2021 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 2. Danube Flood Risk Management Plan - Update 2021; Danube Flood Risk Management Plan (DFRMP) Update 2021 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 3. Drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save, 2022., Drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 4. Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save, 2019., Plan upravljanja rizicima od poplava - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 5. Drugo izvješće o analizi sliva rijeke Save; 2017., Drugo izvješće o analizi sliva rijeke Save - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 6. Značajna pitanja upravljanja vodama; 2017., Značajna pitanja upravljanja vodama - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 7. Okvir Plana upravljanja nanosom u slivu rijeke Save; 2021., Okvir Plana upravljanja nanosom u slivu rijeke Save - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)
 8. Preliminarna procjena rizika od poplava - ažurirano izvješće 2021.; 2021., Preliminarna procjena rizika od poplava - ažurirano izvješće 2021. - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)

 5.    Međunarodni projekti

 1. JOINT DANUBE SURVEY 1; 2001., J Joint Danube Survey 1 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 2. JOINT DANUBE SURVEY 2; 2007., Welcome to the Joint Danube Survey 2 | JDS2
 3. JOINT DANUBE SURVEY 3; 2013.; Joint Danube Survey 3 | Watch your Danube!
 4. JOINT DANUBE SURVEY 4; 2019., Joint Danube Survey | Discover Danube!
 5. DANUBE SEDIMENT; Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River; 2017. - 2019., DanubeSediment - Interreg Danube (interreg-danube.eu)
 6. DANUBE FLOODPLAIN; Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries; 2018. - 2020., Danube Floodplain - Interreg Danube (interreg-danube.eu)
 7. RAINMAN; Reducing the losses in the natural and built environment caused by heavy rain; 2017. - 2020., Heavy Rain Risk: Learn how to cope with it | Rainman Toolbox (rainman-toolbox.eu)
 8. FRAMWAT; Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures; 2017. - 2020., FramWat - Interreg (interreg-central.eu)
 9. DAREFFORT; Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation; 2018. - 2021. DAREFFORT - Interreg Danube (interreg-danube.eu)
 10. ASTERIS; Adaptation to Saltwater intrusion in sea level rise scenarios; 2019. - 2021., About the Project - ASTERIS - Italia-Croatia (italy-croatia.eu)
 11. WATERCARE; Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas; 2019. - 2021., About the Project - WATERCARE - Italia-Croatia (italy-croatia.eu)
 12. SIMONA; Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management; 2018. - 2021., SIMONA - Interreg Danube (interreg-danube.eu)
 13. MOST; Monitoring sea-water intrusion in coastal aquifers and testing pilot projects for its mitigation; 2019. - 2022., About the Project - MoST - Italia-Croatia (italy-croatia.eu)
 14. WACOM; Water contingency management in the Sava River Basin; 2020. - 2022., WACOM - Interreg Danube (interreg-danube.eu)
 15. MU-HA: Multihazard framework for water related risks management; 2020. - 2022., Multihazard framework for water related risks management – MUHA (adrioninterreg.eu)
 16. DANUBE HAZARD M3C; Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by measuring, modelling-based management and capacity building; 2020. - 2023., Danube Hazard m3c - Interreg Danube (interreg-danube.eu)
 17. SHELTER; Sustainable historic environments holistic reconstruction through technological enhancement and community - based resilience; 2019. - 2023., Shelter Project (shelter-project.com)
 18. STREAM; Strategic development of flood management; 2020. - 2023., About the Project - STREAM - Italia-Croatia (italy-croatia.eu)
 19. SECURE; Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance; 2022. – 2023., About the Project - SeCure - Italia-Croatia (italy-croatia.eu)
/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png