Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nadogradnja aplikacije za kontrolu pristupa SiPass (instalacija nove verzije i izrada personaliziranog aplikacijskog modula za obradu radnog vremena) - ponovljeni psotupak

 • poziv_za_dostavu_ponude_-_jn_2022-660.pdf
 • troskovnik_-_nadogradnja_aplikacije_za_kontrolu_pristupa_i_izrada_personaliziranog_aplikacijskog_modula_za_obradu_radnog_vremena_-_ponovljeni_postupak.xls

Nabava mesnih prerađevina za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2022-606.pdf
 • troskovnik_-_mesne_preradevine_za_potrebe_kantine_upravne_zgrade_hrvatskih_voda.xlsx

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane"

 • jn_2022-117_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje naplavina i nanosa na lijevom lateralnom kanalu u Vrani"

 • jn_2022-116_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • lateralni_kanal_vrana_pregledna_situacija.pdf

Rekonstrukcija i modernizacija maloteretnog dizala upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2022-16.pdf
 • troskovnik_-_rekonstrukcija_mtd_hv.xlsx

Vodoistražni radovi na području Baških Oštarija

 • poziv_za_dostavu_ponude_jn_2022-294.pdf

Geotehnički nadzor nad radovima održavanja desnog nasipa oteretnog kanala Lonja -Strug na lokaciji CS Mahovo, od nkm 9+375 do nkm 10+100

 • poziv_za_dostavu_ponude_jn_202_625.pdf
 • projektni_zadatak.pdf
 • troskovnik_geotehnicki_nadzor.xlsx

Geotehnički nadzor nad radovima održavanja I.o nasipa r. Sunje u nkm 6+000

 • jn_2022-626_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf
 • troskovnik_geotehnicki_nadzor.xlsx

Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, u GLV-u Šibenik za 2022-2024 godinu

 • jn_2022-621_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • specifikacija-troskovnik_-_jn_2022-621.xlsx

Nabava laboratorijskog posuđa i pribora za 2022-2024 godinu

 • jn_2022-616_poziv_za_dostavu_ponude_-_pribor.pdf
 • specifikacija-troskovnik_-_posude_i_pribor2022.xlsx