Hrvatske vode
 

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja

Vrijednost: 
1.684.724.250,00 kuna

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Područje koje obuhvaća projekt „Sustav zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe- karlovačko i sisačko područje“ (dalje u tekstu Projekt) nalazi se na području sljedećih jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave:

 • Županije:            Karlovačka, Sisačko- moslavačka i Zagrebačka
 • Gradovi:              Jastrebarsko, Karlovac, Ozalj, Petrinja i Sisak
 • Općine:                 Barilović, Draganić, Klinča Sela, Lasinja, Lekenik, Martinska Ves, Orle i Pisarovina

Zakon o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018. te je isti stupio na snagu 04. siječnja 2019. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2337.html)

Za dio Projekta koji se odnosi na karlovačko područje je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. prosinca 2018. donijela Odluku o proglašenju projekta „Projekt zaštite od poplave Grada Karlovca“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_111_2152.html)

Projektom „Sustav zaštite od poplava rijeke Kupe- karlovačko i sisačko područje“ predviđena je gradnja i/ili rekonstrukcija sljedećih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina:

 • gradnja 102,2 km nasipa (99,31)
 • rekonstrukcija 40,1 km nasipa i uklanjanje 10 km lijevoobalnog nasipa na kanalu Kupa- Kupa
 • gradnja 16,2 km AB zaštitnih zidova
 • gradnja prokopa Korana- Kupa
 • gradnja pregrade Brodarci
 • gradnja četiri ustave (dvije na prokopu Korana, na kanalu Kupa-Kupa (Šišljavić) i na sustavu unutarnje odvodnje Selce/Rečica)
 • gradnja oko 27 km kanala unutarnje odvodnje
 • povećanje zapremine retencijskog područja Kupčina

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 1.684.724.250,00 kuna (s PDV-om i nepredviđenim radovima) od čega se na karlovački dio Projekta odnosi oko 1.060.000,00 kuna, a na sisački dio Projekta oko 620.000,00 kuna.

Obzirom na složenost sustava te veličinu obuhvata Projekt je podijeljen na mjere (potprojekte), koje se kao zasebne cjeline planiraju provesti u svrhu zaštite od poplava:

 

Karlovačko područje

Karta karlovačkog područja

Mjera 1 - Lijevoobalni nasip Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca (III etapa)

 • gradnja 1,9 km nasipa i 100 metara AB zaštitnog zida

Mjera 2 - Nasipi uz Koranu i Mrežnicu uzvodno od ušća za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanjski Poloj

 • gradnja 5.734 metara nasipa (desnoobalni nasip uz Koranu u dužini 935,10 m, desnoobalni nasip uz Koranu u dužini 2319,53 m, desnoobalni nasip uz Mrežnicu u dužini 2085,36 m i nasip uz državnu cestu D1 u dužini 395,94 m)

Mjera 3 - Prokop Korana Kupa

 • dužina prokopa 2.116 m, od rkm 6+400 rijeke Korane do približno rkm 129+250 rijeke Kupe
 • upusna ustava u rkm 6+400 rijeke Korane; Ispusna ustava na desnoj obali Korane u rkm 2+144; crpna stanica na ušću potoka Sajevac
 • nasipi ukupne dužine 4.820 m (desnoobalni nasip prokopa 1.700 m; lijevoobalni nasip prokopa 1.280 m), desnoobalni nasip Kupe 730 m; lijevoobalni nasip Korane 815 m i nasip uz ispusnu ustavu 295 m)

Mjera 4 - Nasipi uz Koranu i Mrežnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

 • nasipi uz Koranu i Mrežnicu u dužini oko 3365 m i regulacija potoka Sajevac u dužini 2.995 m;

Mjera 5 - Lijevoobalni nasip Kupe od Selca do Rečice

Mjera 6 - Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare

 • gradnja 4.615 m nasipa, 1.375 AB zaštitnog zida i 100 metara obaloutvrde

Mjera 7 - Odvodnja lijevog zaobalja od Selca do Rečice

 • Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice, kanalske mreže i crpne stanice; Glavni odvodni kanal L=15.082,33 m, sabirni kanali L= 9.117,64 m, ustava i crpna stanica na ušću GOK-a u Kupu (u rkm 123+630)

Mjera 8 - čvor Brodarci sa pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina

 • Ustava Šišljavić u km kanala Kupa- Kupa rkm 1+980
 • Pregrada Brodarci, u rkm rijeke Kupe rkm 145+100
 • Istočni nasip retencije Kupčina duljina nasipa 7 km sa regulacijom potoka Znanovit i Brebernica
 • Rekonstrukcija kanala Kupa Kupa - uklanjanje 10 km lijevoobalnog nasipa i rekonstrukcija 2 km desnooobalnog nasipa kanala Kupa Kupa
 • Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca u duljini 17,1 km (desnoobalni nasip uz Kupu, lijevoobalni nasip uz Kupu i lijevoobalni nasip uz Dobru)
 • Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka - nadvišenje postojećih nasipa u duljini od 9,9 km
 • M8 projektna i tender dokumentacija

 

Sisačko područje

Karta sisačkog područja

Mjera 9/1- Nasip uz lijevu obalu Kupe, dionica Staro Pračno- Stara Drenčina

 • Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa uz Kupu u duljini oko 11,7 km

 Mjera 9/2 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe na dionici od Brkiševine do Siska

 • gradnja 20,9 km nasipa i 8,9 km AB zidova

Mjera 10 - Nasipi u Odranskom polju- Zaštita naselja uz rijeku Odru i u Odranskom polju

 • gradnja 22,1 km novih nasipa i 1,3 km AB zidova (dionica Tišina Kaptolska- Suša, dionica Greda- Sela- Stupno)
 • Rekonstrukcija postojećih nasipa retencije Odransko polje, ukupne duljine 16,6 km (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske).

Mjera 11 - Nasip u Odranskom polju- Transverzalni nasip (zagrebačko područje sliva rijeke Kupe)

 • gradnja 6,8 km novog nasipa (spoj lijevog nasipa OK Odra sa desnoobalnim savskim nasipom kod naselja Suša)

 

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROJEKT

Studija utjecaja na okoliš za Projekt izrađena je u dvije faze: I faza za karlovački dio Projekta i II faza za sisački dio Projekta.

Za fazu I- karlovačko područje ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 06.08.2019. (https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/20_08_2019_Rjesenje_Sustav_zastite_od_poplava_Karlovac.pdf.)

Svi dokumenti su dostupni na mrežnoj stranici: https://mzoe.gov.hr/puo-4014/4014

(odaberite PUO postupci 2018. te potom pronađite postupak #13 Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje).

Za fazu II- sisačko područje ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu koju je izdalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 05.10.2020. (https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/05_10_2020_Rjesenje_Sisacko_podrucje.pdf)

Svi dokumenti su dostupni na mrežnoj stranici: https://mzoe.gov.hr/puo-4014/4014 (odaberite PUO postupci 2019. te potom pronađite postupak #14 Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje).